فراهم‌سازی ارزیابی تراز خودتنظیمی زناشویی در جامعۀ ایرانی: آزمون پایایی، روایی و ساختار عاملی نسخه ایرانی سنجۀ خودتنظیمی رفتاری برای روابط کارآمد در زوج‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مشاوره خانواده، استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران. o.isanejad@uok.ac.ir Phone: +989149193686

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.

چکیده

زوجینی که از خودتنظیمی ارتباطی استفاده می­نمایند، در سنجش با دیگران روابط شاد و باثبات­تری دارند، چه نقش این مؤلفه بسیار برجسته‌تر از مهارت­های ارتباطی دیگر است. هدف پژوهش آزمودن روایی، پایایی و ساختار عاملی سنجه «خودتنظیمی رفتاری برای روابط کارآمد» و بررسی همبستگی آن با کیفیت روابط ­زوجین در نمونه ایرانی بود.جامعۀ آماری پژوهش همه­ زوجین ساکن شهر سنندج است که فرزند آن‌ها در سال تحصیلی 94 -95 در مدارس مقطع دبستان مشغول به تحصیل بودند. با به کار بردن روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی 832 نفر (416 زوج) از میان والدینی که حاضر به همکاری شدند انتخاب شد. نخست سنجه به زبان فارسی برگردانده شد، برای به دست آوردن تصویر دقیق یک بررسی راهنما روی 40 زوج از جامعه پژوهش اجرا شد. در این بررسی تراز آلفای کرونباخ دو عامل سنجه (خود نظم­بخشی ارتباطی و تکاپوی ارتباطی) به­ترتیب 70/0 و 71/0 به­دست­آمد. در گام­های گردآوری داده­ها ابزارهای سنجه خودتنظیمی رفتاری برای روابط کارآمد، سنجه سازش یافتگی زوجی لاک والاس، آزمون اصلاح‌شده سازش یافتگی زناشویی و پرسشنامه سبک­های عاطفی هافمن به­کار گرفته­شد. با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مدل دوعاملی (خودتنظیمی ارتباطی و تکاپوی ارتباطی) سنجه همانند با ساختار عاملی پیشنهادشده از سوی سازندگان آزمون، تأیید شد. تراز همسانی­درونی به­دست­آمده از عامل خودتنظیمی ارتباطی و عامل تکاپوی ارتباطی با روش آلفای­کرونباخ، گاتمن و دونیمه­سازی اسپیرمن-براون نشانگر بسندگی آن برای سطوح عامل­های یک سنجه بود. برای بررسی بارهای عاملی به تفکیک دو جنس و بررسی ارتباط ابعاد خودتنظیمی ارتباطی میان زوجین مدل ساختاری به کار گرفته شد. برآیندها نشان داد که همبستگی مثبت و معنی­دار میان ابعاد خودتنظیمی رفتاری با ابعاد کیفیت ارتباط و سازش یافتگی زوجی وجود دارد (p<0/01). برآیندهای پژوهش پایستگی ساختار عاملی و روایی و پایایی سنجه را برای ارزیابی خودتنظیمی زناشویی در زوجین ایرانی نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22516654.1396.7.2.7.9

عنوان مقاله [English]

Assessment of marital self-regulation in Iranian population: Studying reliability, validity and factor structure of Persian version of Behavioral Self-Regulation for Effective Relationships Scale (BSRERS) in couples

نویسندگان [English]

 • Omid Isanejad 1
 • Elahe Alipour 2
 • safura kalhori 3
1 Ph. D in family counseling, Department of counseling, Faculty of humanistic science, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran. Email:
2 M.A in family counseling, Department of counseling, Faculty of humanistic science, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran.
3 M.A in family counseling, Department of counseling, Faculty of humanistic science, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran.
چکیده [English]

Spouses who use relational self-regulation have happier and more stable relationships than the others and the role of this component is much more important than other relational skills. The purpose of this paper is to study the validity, reliability and factor structure of Persian version of Behavioral Self-Regulation for Effective Relationships Scale (BSRERS) in Iranian couples, by descriptive and correlational method and its relationship with  marital quality’. The participants were all couples living in Sanandaj, whose children were enrolled in elementary schools in the academic year of 2016. Using randomized cluster sampling, 832 people (416 couples) were selected among the parents who were willing to cooperate.  First, the questionnaire was returned in Persian language. To obtain a detailed picture of a guideline study on 40 couples from the research community. In this study, the Cronbach's alpha coefficient was 0.77 and 0.71, respectively for two factors of the questionnaire (relational self-regulation and relational activity). Participants completed BSRERS, Locke-Wallace Short Marital-Adjustment Test (LWSMAT), Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS), and Affective Style Questionnaire (ASQ). Using confirmatory factor analysis of a two-factor model (relationship self-regulation and relational activity), questionnaire was fitted with the two factor structure suggested by scale constructors. The reliability of relational self-regulation factor and relational activities was estimated by Cronbach’s Alpha, Guttmann method and Split-half Spearman-Brown's Split-. In order to study of gender and the relationship of relational self-regulation aspects among couples, a structural model was used. The results showed that there’s a significant relationship between relational activities with the aspects of marital quality (p<0/01). The results show the fitness of factor structure, validity and reliability of BSRERS to assess marital self-regulation among Iranian couples. This questionnaire could be used as an influential tool in self-regulation assessing in marital relations in clinical and consultative or research conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reliability
 • conformatory factor analysis
 • vareliability
 • Validity
 • marital
 • self-regulation
 • behavioral
 • relationships
ثنایی، باقر (1379). مقیاس‌های سنجش ازدواج و خانواده. تهران: انتشارات بعثت.
 عیسی‌نژاد، امید؛ احمدی، سید احمد و اعتمادی، عذرا (1389). اثربخشی غنی‌سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین. مجله علوم رفتاری، 4(1)، 9-16.
کارشکی، حسین (1392). ارزیابی ساختار عاملی مقیاس سبک­های عاطفی و رابطه آن با پرخاشگری. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 11(3)، 185-195.
مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ حسین پور، محمد و محمدی زاده، لیلا (1389). اثربخشی مهارت‌های زندگی در افزایش سازگاری زناشویی زنان متأهل 40-20 سال. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 2(1)، 125-139.
References
Averill, J.R. (1983). Studies on anger and aggression: Implications for theories of emotion. American psychologist, 38(11), 1145–1160.
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52(1), 1–26.
Baumeister, R., & Leary, M.R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497–529.
Ben-Ari, A., & Lavee, Y. (2005). Dyadic Characteristics of Individual Attributes: Attachment, Neuroticism, and Their Relation to Marital Quality and Closeness. American Journal of Orthopsychiatry, (75)4, 621-631.
Billings, A. (1979). Conflict resolution in distressed and nondistressed married couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, (47)2, 368-376.
Burleson, M. H., Trevathan, W. R., & Todd, M. (2007). In the mood for love or vice versa? Exploring the relations among sexual activity, physical affection, affect, and stress in the daily lives of mid-aged women. Archives of Sexual Behavior, 36(3), 357-368.
Busby, D. M., Christensen, C., Crane, R. D. & Larson, J. H. (1995). A revision of the Dyadic Adjustment Scale for use with distressed and non-distressed couples: construct hierarchy and multidimensional scales. Journal of Marital and Family Therapy, 21(3), 289-308.
Butler, E. A., & Randall, A.K. (2013). Emotional coregulation in close relationships. Emotion Review, 5(2), 202–210.
Butler, E.A. (2011). Temporal interpersonal emotion systems: The “TIES” that form relationships. Personality and Social Psychology Review, 15, 367–393.
Campos, J. J., Campos, R.G., & Barrett, K.C. (1989). Emergent themes in the study of emotional development and emotion regulation. Developmental Psychology, 25(3), 394–402.
Canary, D. J., Stafford, L., & Semic, B. A. (2002). A panel study of the associations between maintenance strategies and relational characteristics. Journal of Marriage and Family, 64(2), 395–406.
Charker, J., & Halford, W. K. (2004). How does working at your relationship work? Behavioral self-regulation, attribution, and relationship satisfaction in married couples. Manuscript submitted for publication.
Coan, J. A. (2008). Toward a neuroscience of attachment. Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications, 2, 241-265.
Coan, J. A. (2010). Adult attachment and the brain. Journal of Social and Personal Relationships, 27(2), 210-217.
Culp, L. N., & Beach, S. R. (1998). Marriage and depressive symptoms. Psychology of Women Quarterly, 22(4), 647–663.
Debrot, A., Schoebi, D., Perrez, M., & Horn, A. B. (2013). Touch as an Interpersonal Emotion Regulation Process in Couples’ Daily Lives The Mediating Role of Psychological Intimacy. Personality and Social Psychology Bulletin, 0146167213497592
Diamond, L.M., & Aspinwall, L.G. (2003). Emotion regulation across the life span: An integrative perspective emphasizing self-regulation, positive affect, and dyadic processes. Motivation and Emotion, 27(2), 125–156.
Epstein, N. B., & Baucom, D. H. (2002). Enhanced cognitive-behavioral therapy for couples. Washington, DC: American Psychological Association.
Fincham, F. D., & Bradbury, T. N. (1987). The Assessment of Marital Quality: A Reevaluation. Journal of Marriage and Family, 4(49), 797-809.
Gable, S. L., & Reis, H. T. (2010). Good news! Capitalizing on positive events in an interpersonal context. Advances in Experimental Social Psychology, 42, 195-257.
Gottman, J. M., & Notarius, C. (2000). Decade review: Observing marital interaction. Journal of Marriage and the Family, 62(4), 927–947.
Gredler, M. E., & Schwartz, L. S. (1997). Factorial structure of the self-efficacy for self-regulated learning scale. Psychological Reports, 81(1), 51-57.
Gross, J.J., & Thompson, R.A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In J.J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (pp. 3–24). New York, NY: Guilford.
Halford, W. K. (2011). Marriage and relationship education: What works and how to provide it. New York: The Guilford Press.
Halford, W. K., Lizzio, A., Wilson, K. L., & Occhipinti, S. (2007). Does working at your marriage help? Couple relationship selfregulation and satisfaction in the first 4 years of marriage. Journal of Family Psychology, 21(2), 185–194.
Halford, W. K., Sanders, M. R., & Behrens, B. C. (1994). Self-regulation in behavioral couples’ therapy. Behavior Therapy, 25(3), 431–452.
Harrison, D. F., & Westhuis, D. J. (1989). Rating scales for marital adjustment. Journal of Social Service Research, 13(1), 87-105.
Hertenstein, M. J., & Campos, J. J. (2001). Emotion regulation via maternal touch. Infancy, 2(4), 549-566.
Heyman, R. E. (2001). Observation of couple conflicts: Clinical assessment applications, stubborn truths, and shaky foundations. Psychological Assessment, 13(1), 5–35.
Hofmann, S. G., & Kashdan, T. B. (2010). The Affective Style Questionnaire: Development and Psychometric Properties. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 2(32), 255-263.
Hollist, C. S., & Miller, R. B. (2005). Perceptions of Attachment Style and Marital Quality in Midlife Marriage. Family Relations, 54(1), 46-57.
Isanezhad, O., Ahmadi, S.-A., Bahrami, F., Baghban-Cichani, I., Farajzadegan, Z., & Etemadi, O. (2012). Factor Structure and Reliability of the Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS) in Iranian Population. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, (6(2, 55-61.
Kanfer, F. H. (1970). Self-regulation: Research, issues, and speculations. Behavior Modification in Clinical Psychology74, 178-220.
Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (1995). The longitudinal course of marital quality and stability: A review of theory, method, and research. Psychological Bulletin, 118(1), 3–34.
Keltner, D., & Haidt, J. (1999). Social functions of emotions at four levels of analysis. Cognition and Emotion, 13(5), 505–521.
Lakey, B., & Orehek, E. (2011). Relational regulation theory: A new approach to explain the link between perceived social support and mental health. Psychological Review, 118(3), 482–495.
Locke, H. J., & Wallace, K. M. (1959). Short marital-adjustment and prediction tests: Their reliability and validity. Marriage and family living, 21(3), 251-255.
Markman, H., & Levine, J. R. (2001). Why Do Fools Fall in Love? Experiencing the magic, mystery, and meaning of successful relationships. Jossey-Bass.
Mauss, I. B., & Tamir, M. (2014). Emotion goals: How their content, structure, and operation shape emotion regulation. In J.J. Gross (Ed.), The handbook of emotion regulation (pp. 361–375) (2nd ed.). New York, NY: Guilford Press.
Netzer, L., Van Kleef, G. A., & Tamir, M. (2015). Interpersonal instrumental emotion regulation. Journal of Experimental Social Psychology, 58, 124-135.
Niedenthal, P. M., & Brauer, M. (2012). Social functionality of human emotion. Annual Review of Psychology, 63, 259-285.
Niven, K., Totterdell, P., & Holman, D. (2009). A classification of controlled interpersonal affect regulation strategies. Emotion, 9(4), 498–509.
Niven, K., Totterdell, P., Holman, D., & Headley, T. (2012). Does regulating others' feelings influence people's own affective well-being? Journal of Social Psychology, 152(2), 246–260.
Parkinson, B. (2011). Interpersonal emotion transfer: Contagion and social appraisal. Social and Personality Psychology Compass, 5(8), 428–439.
Parkinson, B., Fischer, A.H., & Manstead, A.S.R. (2005). Emotion in social relations: Cultural, group, and interpersonal processes. New York: Psychology Press.
Rime, B. (2007). Interpersonal emotion regulation. In J.J. Gross (Ed), Handbook of emotion regulation (pp. 466-485). New York: Guilford publications.
Rosenbaum, M. (1980). A schedule for assessing self-control behaviors: Preliminary findings. Behavior Therapy, 11(1), 109–121.
Sbarra, D. A., & Hazan, C. (2008). Coregulation, dysregulation, self-regulation: An integrative analysis and empirical agenda for understanding adult attachment, separation, loss, and recovery. Personality and Social Psychology Review, 12(2), 141-167.
Shafer, K., James, S. L., & Larson, J. H. (2016). Relationship Self-Regulation and Relationship Quality: The Moderating Influence of Gender. Journal of Child and Family Studies, 25(4), 1145-1154.‏
Spanier, G. B. (1976). Measuring Dyadic Adjustment: New Scales for Assessing the Quality of Marriage and Similar Dyads. Journal of Marriage and Family, 1 (38), 15-28.
Wilson, K. L., & Gallois, C. (1993). Assertion and its social context. London: Pergamon Press.
Wilson, K., Charker, J., Lizzio, A., Halford, K., & Kimlin, S. (2005). Assessing how much couples work at their relationship: The behavioral self-regulation for effective relationships scale. Journal of Family Psychology, 19(3), 385–393.
Zaki, J., & Williams, W. C. (2013). Interpersonal emotion regulation. Emotion, 13(5), 803-810.
References (In Persian)
Sanaii, B. (). Scales of marriage and family assessment. Tehran: Besat.
Isanejad, O., Ahmadi, S. A., Etemadi, O. (2010). Effectiveness of relationship enhancement on marital quality of couples, Journal of Behavioral Sciences, 4(1), 9-16.
Kareshki, H. (2013). Evaluating factorial structure of emotional styles in students. Journal of Research in Behavioral Science, 11(3), 185- 195.
MehrabizadeHonarmand, M., Hoseinpur, M., Mohamadizade, L. (2012). Effectiveness of life skills training on marital adjustment in 20-40 females. Journal of Education and Learning, 2(1), 125-139.