تأثیر آموزش خود دفاعی در سازش یافتگی زناشویی و همبستگی خانواده زنان درگیر خشونت خانگی مراجعه‌کننده به دادگستری شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران basharpoor_sajjad@uma.ac.ir

2 کارشناس ارشد، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران.

4 دانشیار، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

خشونت خانگی در زمره عوامل اثرگذار در آشفتگی خانواده و جدایی زوجین است و نرخ گسترش نوع بدنی آن در شهر اردبیل چشمگیر است. ازاین‌رو پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش خود دفاعی بر سازش یافتگی زناشویی و همبستگی خانوادگی در زنان درگیر خشونت خانگی این شهر انجام شد. روش این پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر دربرگیرنده همه زنانی بود که در سال 1394 به دلیل خشونت خانگی به دادگستری شهر اردبیل مراجعه کرده بودند. تعداد 30 نفر از این افراد به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) به‌تصادف گمارده شدند. گروه آزمایش برای زمانی برابر 6 گردهمایی 75 دقیقه‌ای، تحت آموزش خود دفاعی قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از سنجه تجدیدنظر شده سازش­یافتگی زوجی (بوسبی، کران، لارسون و کریستینسن، 1995) و پرسش‌نامه همبستگی خانوادگی (سامانی، 1381) استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده با به‌کارگیری آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد آموزش خود دفاعی مایۀ افزایش سازش یافتگی زناشویی (02/0>p؛05/12=F) و همبستگی خانوادگی (01/0>p؛ 92/40=F) در زنان درگیر خشونت خانگی می‌شود؛ این برآیندها نشان می‌دهد که آموزش خود دفاعی می‌تواند با توانمندسازی روانی و کاهش رخداد خشونت خانگی به بهبود سازش یافتگی و همبستگی خانوادگی منجر شود.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22516654.1396.7.2.4.6

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of self-defense training on marital adjustment and family cohesion in women involved in domestic violence referring to Ardabil justice

نویسندگان [English]

  • Sajjad Basharpoor 1
  • Soghra Zabihi 2
  • Fazeleh Heydari 3
  • Niloofar Mikaeili 4
1 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
2 MSc, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
3 MA student In Psychology, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran.
4 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
چکیده [English]

Domestic violence is one of the factors affecting the family distress and the separation of couples that its spread rate is significant in Ardebil city.  This study conducted in order to determine the effectiveness of self-defense training on improving marital adjustment and family cohesion in women involved in domestic violence. The research method was semi-experimental with pre-posttest design with the control group. The statistical population of this current study comprised of all married women, referring to Ardabil justice in 1394 due to domestic violence. Among them using the available sampling, 30 individuals were selected and assigned randomly to the experimental group (n=15) and control group (n=15). The experimental group received 6 sessions of 75 minutes of defense training (based training package, Jackie et al. 2013). The revised Dyadic adjustment scale (Busby, Crane, Larson, & Christensen, 1995) and family cohesion questionnaire (Samani, 2002) were used to collect data. The gathered data were analyzed by multivariate covariance analysis test. The results showed that self-defense training result in increasing of marital adjustment (F=12/05; P<0/02) and family cohesion (F=40/92; P<0/01) in women involved in domestic violence. This result appears that self-defense training can be resulted in marital adjustment and cohesion via mental Empowerment and decreasing the frequency of domestic violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-defense
  • adjustment
  • cohesion
  • Violence
احمدبنی، مینا. (1393). اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی و مقابله‌ایبر همبستگی خانوادگی و رضایت زناشویی. اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز.
امینی، محمد. امینی، یوسف. حسینیان، سیمین. (1391). اثربخشی آموزش گروهی مهارت‏های ارتباطی زوجین با استفاده از رویکرد تحلیل ارتباط متقابل (TA) بر کاهش تعارضات زناشویی. دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 3(3پیاپی 11)، 377-401.
داوودی، زهرا. (1391). تأثیر آموزش مهارت­های زندگی بر سازش یافتگی زناشویی و سبک­های حل تعارض در زنان متأهل 20- 40 سال. سومین همایش ملی مشاوره، 223-235.
رجبی، غلامرضا. حیات­بخش، لیدا. تقی­پور، منوچهر. (1394). الگوی ساختاری رابطۀ مهارتمندی هیجانی، صمیمیت، رضایت و سازگاری زناشویی. دوفصلنامه مشاوره و روان­درمانی خانواده، 5(1پیاپی 17)، 68- 92.
سامانی، سعید. (1381). بررسی مدل علی همبستگی خانوادگی. استقلال عاطفی و سازش یافتگی. پایان­نامه دکتری. دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی.
کیمیائی، سید علی. گرجیان، حسن. (1393). اثربخشی مشاوره زناشویی مبتنی بر الگوی کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر بهبود عملکرد خانوادگی زوج‌های دارای ناسازگاری زناشویی، دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 5(2 پیاپی 18)، 83-100. 
 
Refrences
Babu, B.V., & Kar, S.K. (2009). Domestic violence against women in eastern India: a population-based study on prevalence and related issues. BMC Public Health, 9 (129), 1-15.
Berger, R.P., Bogen, D., & Dulani, T., Broussard E. (2002). Implementation of a Program to Teach Pediatric Residents and Faculty about Domestic Violence. Archives of Pediatrics Adolescent Medicine, 156(4), 804-810.
Bonds, D.E. Ellis, S.D., Weeks, E., Palla, S.L., & Lichstein, P. (2006). Practice-centered intervention to increase screening for domestic violence in primary care practices. BMC Family Practice, 63(1), 1-8.
Brecklin, L. R. (2008). Evaluation outcomes of self-defense training for women: A review. Aggression and Violent Behavior,13, 60–76.
Busby, D. M., Crane, D. R., Larson, J.H., & Christensen. C. (1995). A revision of the Dyadic Adjustment Scale for use with distressed and nondistressed couples: Construct Hierarchy and multidimensional scale. Journal of Marital and family therapy, 21, 289- 308.
Fall, K. A. (2010). Alternatives to Domestic Violense. Printed in the United States of America.
Giddens, A., & Duneier, M. (2003). An Introduction to Sociology. 4th ed. New York, NY: W W Norton & Company Incorporated.
Hollander, J. A. (2004). I can take care of myself: The impact of self-defense training on women's lives. Violence against Women, 10, 205−235.
Hollander, J. A. (2016). The importance of self-defense training for sexual violence prevention. Feminism & Psychology, 26(2), 207–226.
Kelly, L. (1988). Surviving sexual violence. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
Ludermir, A. Schraiber, L.B. D'Oliveira, A.F. Franca-Junior, I. & Jansen H.A. (2008). Violence against women by their intimate partner and common mental disorders. Social Science & Medicine, 66(4), 1008-1018.
McFarlane, J., Malecha, A.M Gist, J., Watson, K., Batten, E., & Hall, I. (2004). Protection Orders and Intimate Partner Violence: An 18-Month Study of 150 Black, Hispanic, and White Women. American Journal of Public Health, 94(2), 613-618.
Narimani, M., Agamohammadian, HR. (2005). The study of men violence against women their related varriables in ardabil families. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health, 7, (27& 28), 107-113.
Nazir, S. Saeed, S., Sohail, M.M. Sher, F. Azhar, Z. & Safdar, M. R. (2012). Parental Conflict And Its Effects On Youth Self Esteem, International Journal of Asian Social Science, 9, 1392-1400.
Robertson, J., Bakker, F., Goldstein, B.H., & Obrzut, J.E. (2014). Evaluation of the impact it hopes to deal with women victims of violence and rape. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 41(9), 755-60.
Sharif, F., Soleimani, S., Mani, A., & Keshavarzi S. (2013). The Effect of Conflict Resolution Training on Marital Satisfaction in Couples Referring to Counseling Centers in Shiraz, Southern Iran. International Journal of Community based Nursing and Midwifery, 1(1), 26- 32.
Shim, D. J. (1998). Self-defense training, physical self-efficacy, body image, and avoidant behavior in women. Boston University: Doctoral Dissertation
Sinclair, J., Sinclair, L., Otieno, E., Mulinge, M., Kapphahn, C., & Golden, N. H. (2013). A Self-Defense Program Reduces the Incidence of Sexual Assault in Kenyan Adolescent Girls. Journal of Adolescent Health, 53, 374-380.
Spanier, G.B. (1976). Measuring dyadic adjustment: new scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of marriage and the family, 38, 15- 28.
Wahed, T., & Bhuiya, A. (2007). Battered bodies & shattered minds: Violence against women in Bangladesh. Indian Journal Medicine Research, 126, 341-354.
Weitlauf, J. C., Smith, R. E., & Cervone, D. (2000). Generalization effects of coping-skills training: Influence of self-defense training on women's efficacy beliefs, assertiveness, and aggression. Journal of Applied Psychology, 85, 625−633.
World Health Organization. (2005). Addressing violence against women and achieving the Millennium Development Goals, Department of Gender. Women and Health Family and Community Health.
 
 
References (In Persian)
Ahmadbani, Mina. (2014). The effectiveness of relational and coping skilss on family cohesion and marital satisfaction. The frist conference of family psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz.
Amini, M., Amini, Y. & Hosseinian, S. (2012). Efficacy of Couples Communication Skills Group Training using Interaction Analysis Approach (TA) on Reducing Marital Conflicts. Family Counseling & Psychotherapy, 3(3), 377-401.
Davoodi, Z. (2012). The effect of life style skills training on marital adaptation and conflict solving styles in marriage women aged between 20-30. The third netiona conference of conseling. 223-235.
Rajabi, G., Hayatbakhsh, L., Taghipour, M. (2015). Structural Model of the Relationship between Emotional Skillfulness, Intimacy, Marital Adjustment and Satisfaction. Family Counseling & Psychotherapy, 5(1), 68-92.  
Kimiaei, S.A., & Gorjian, H. (2013). The Effectiveness of Couple Counseling Based on Practical Application of Intimacy Relationship Skills Model on Family Function Improvement in Couples with Marital Incompatibility. Family Counseling & Psychotherapy, 5(2), 83-100.  
Samani, S. (2004). Developing a family cohesion scale for Iranian adolescents.Paper presented in 28th International Congress of Psychology. Aug 8-13, Beijing, China.