تأثیر عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش‌ها و باورهای پیش از ازدواج: پژوهش کیفی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش‌ها و باورهای پیش از ازدواج انجام شد. پژوهش با روش کیفی و با رویکرد زمینه‌ای صورت گرفت. 25 نفر از دخترانی که برای زمانی برابر شش ماه عضو شبکه‌های اجتماعی بودند و در گروه‌های جنس ناهمسان عضو بودند با روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند و داده‌ها با به‌کارگیری مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع اطلاعات گرداوری شد. بر اساس مصاحبه‌های به‌عمل‌آمده 11 طبقه اصلی از پاسخ‌ها به دست آمد که این 11 طبقه در چهار خوشۀ عوامل شناختی (نگرش به عضویت، ملاک‌های همسرگزینی)، ارزش‌ها (هنجارهای فرهنگی و باورهای دینی)، عوامل زمینه‌ساز روان‌شناختی (ارضای نیاز، اضطراب از ازدواج و احساس تنهایی) و سبک زندگی (نفوذ اجتماعی رسانه و روابط میان فردی) که دارای بیشترین تکرارپذیری بود گنجانده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که حضور در شبکه‌های اجتماعی بر باورها و گرایش‌های پیش از ازدواج دختران تأثیر گذاشته و به نحو قابل‌توجهی گرایش و تمایل به ازدواج را میان آنان کاهش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of membership in web based social network on pre marriage belief and attitudes: Qualitative research

نویسندگان [English]

  • Naeime Adabi 1
  • imanollah bigdeli 2
  • Mohammad Javad Ashari Ebrahimabad 3
1 Master of Family Counseling, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of membership in the virtual social networks on pre marriage thoughts and attitudes. This study conducted based on a qualitative research and by using grounded theory study. Twenty-five girls who were members of the social networks at least six months and they were members of the opposite sex groups selected by a non-probability snowball sampling method. Data collected by semi-structured interviews until data saturation. Based on the performed interviews, 11 main categories of responses were obtained that were divided into four cluster, cognitive factors (attitude to membership, mate-selection criteria), values (cultural norms and religious beliefs), underlying psychological factors (need satisfaction, marriage anxiety and loneliness) and lifestyle (social media influence and interpersonal relationships) which had the highest repeatability. The results of current study indicated that presence in the social networks influenced girls' premarital beliefs and attitudes and obviously reduced the tendency to marriage between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual social networks
  • beliefs and tendency
  • Premarital relationships
منابع
احمد نیا، شیرین؛ امیرهوشنگ، مهیار. (1383). نگرش و ایده آل‌های نوجوانان تهران درزمینۀ همسرگزینی، فرزند آوری و تنظیم خانواده. مقاله‏ی ارائه‌شده در همایش جمعیت‏شناسی با تأکید بر جوانان، شیراز.
اسکندری، فایزه. (1392)، سبک زندگی رسانه‌ای یا سبک رسانه‌ای زندگی، ماهنامه پیام زن شماره 254
افراسیابی، محمد صادق. (1390). مطالعات شبکه­های اجتماعی و سبک زندگی جوانان. تهران: سیمای شرق
افسر دیر، بیتا؛ عبدالمالکی، هادی؛ اسماعیلی، فتح الله. (1389)، نقش عوامل خانوادگی در نوع و میزان استفاده از اینترنت. مجله علوم رفتاری،4 (4): 327- 333.
بخشی، بهاره؛ بختیاری، آمنه؛ طاهریان، مریم. (1392). نقش و کارکرد شبکه‌های اجتماعی مطالعه موردی شبکه اجتماعی
جوکار، بهرام. (1383). مقایسه‏ی نگرش دانشجویان دانشکده‏های علوم انسانی و مهندسی دانشگاه شیراز به دوستی دختر و پسر. در مجموعه مقالات دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. تهران: دانشگاه تربیت مدرس: 291.
رفاهی، ژاله؛ گودرزی، محمود؛ میرزایی، مرتضی. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رابطه دوستی پیش از ازدواج میان دختران و پسران از دیدگاه دانشجویان. فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه‌شناسی زنان (زن و جامعه)، 3 (1): 117- 133.
شهابی، محمود؛ بیات، قدسی. (1392). اهداف و انگیزه‌های عضویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه‌ای درباره جوانان شهر تهران). مطالعات فرهنگ ارتباطات (نامه پژوهش فرهنگی سابق)، 13 (20): 61- 86.
صدیق بنای، هلن. (1385). زندگی ما درگرو رسانه. همشهری آنلاین. www.hamshahrionline.ir
عباس زاده، محمد. (1391)، تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. جامعه‌شناسی کاربردی. 23 (1): 20- 34.
عبداللهیان، حمید. (1383). ارزش سنت و بازتولید فرهنگی. مقاله‏ی ارائه‌شده در همایش جمعیت‏شناسی با تأکید بر جوانان، شیراز.
کوثری، مسعود. (1386). جهان­فرهنگی کاربران ایرانی در شبکه دوست‌یابی اورکات. تهران: مرکز اسناد پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.
گلزاری، محمود. (1382). بررسی دوستی با جنس ناهمسان در نوجوانان
محمدعلی، حمیدرضا. (1393). رابطه میان دختر و پسر از محدودیت تا مصونیت
موحد، مجید؛ شوازه ای، محمدتقی. (1385). بررسی رابطه جامعه­پذیری و نگرش دختران به ارزش‌های سنتی و نوین در زمینۀ روابط میان شخصی دو جنس پیش از ازدواج. مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان. 4 (1): 67-99.
موسوی حکمتی، محمدرضا. (1393). ارتباطات پیش از ازدواج دوران نامزدی و عقد. سایت طنین آرامش. mahmoodmoosavy.blogfa.com
Birkelund , G & Heldal, J. (2003). Who Marries Whom? Educational Homogamy in Norway Demorgeraphic research.volume8. Article1.p.130.
Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). “Social network sites: definition, history, and scholarship”, Journal of ComputerMediated Communication, 13(1): 210230
Bryman, A. (2001). Social Research Method, Oxford University Press.
Chung, C. (2000). “Ahome on the web”, peresentation of self on personal hompage; in D.Gaunlett (ed). Web.Studeis: rewiring media studies for the digital age; London: Amold.
Friedman, M et al (2003). Family Nursing Research Theory and Practice, 5th edition. New Jersey. Pearson Education, Inc
Heidmann.J. (2010). "Online Social Networks. Ein sozialer und technischer Überblick", Rtrived from www.uniaugsburg.de/exzellenz/.../wi272.pdf
Haghes, M & Kohler, C. (2002). Sociology: the core. New York, McGraw Hill Higher Education
Huoraei, M. (2009). Pre marital Relationships, Tehran: deklamagaran.
 
Inglehart, R. Welzel, C. (2002). Modernization, Cultual Change and Democracy. The Human Development Sequence. Cambridge University Press.
Joinson, A. N. (2008). ‘Looking at’, ‘Looking up’, or ‘Keeping up with’ people? Motives and uses of facebook. In Proceedings of the 26th annual SIGCHI conference on human factors in computing systems. pp. (1027–1036). New York: ACM.
Jonsson, F.H. (2000). Parental divorce: long – term effects on mental health. Family Journal of Social and Personal Relationships30 (6): 771–794
Masten, A. (2001). Resilience process in development. American psychology, 56.
Parkins, D. Luter, T, & Jank, W. (2002). Protective Factors that decrease the likelihood of puring for
Pelling, E. L., White, K. M, (2009). "The Theory of Planned Behavior Applied to Young People's Use of Social Networking Web Sites". Cyber Psychology & Behavior 12(6): 755-759
Strauss A. Corbin J. (1998). Basics of Qualitative Research, 2nd ed. Newbury Park, CA: SAGE Publications
Thatcher, J. B., M. L. Loughry, J. Lim and D. H.McKnight. 2007. Internet anxiety: an empirical study of the effects of personality, beliefs, and social support. Information & Management 44: 353–363.