تفحص کیفی در واکنش همسران به افشای خیانت زناشویی

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش با هدف شناسایی شیوه‌های پاسخ‌دهی همسران پس از افشای خیانت زناشویی انجام شد. روش پژوهش کیفی و از نوع نظریه مبنایی است. جامعه پژوهش دربرگیرنده همسرهای ساکن شهر تهران است که در زندگی زناشویی آن‌ها خیانت اتفاق افتاده و از هنگام افشای آن دست‌کم 1 سال و دست بالا 6 سال گذشته باشد و اینک با هم زندگی می‌کنند. نمونه دربرگیرنده 21 همسر آسیب‌دیده و پیمان‌شکن بود که به شیوه هدفمند و نظری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و به‌منظور تحلیل داده‌ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. دو چکیده اصلی و ده خرده چکیده از واکنش‌های همسران پس از افشای خیانت شناسایی شد. تحلیل داده‌ها نشان داد همسران پس از افشای خیانت از دو راهبرد فردی و تعاملی استفاده می‌کنند. راهبردهای فردی دربرگیرنده مدیریت هیجانات منفی و بهره‌گیری از معنویات و راهبردهای تعاملی دربرگیرنده رقابت، اجتناب، توافق و مشارکت است. این یافته‌ها به درک بهتر متخصصین مشاوره و درمان رابطه زوج از راهبردهایی که همسران در ازای افشای خیانت در پیش می‌گیرند، کمک می‌کند تا بتوانند مداخلات درمانی هماهنگ با وضعیت زوجین را تدوین کنند. به‌ویژه در مراحل نخستین درمان خیانت همسران را به‌سوی مدیریت هیجانات منفی و راهبردهای مشارکتی که برای طرفین سودمند است، سوق دهند.
 
این مقاله برگرفته از پایان نامه دکترای با عنوان «ارائه الگوی درمانی مبتنی بر تجارب روان‌شناختی زوج‌های دارای تجربه خیانت زناشویی و آزمون اثر بخشی آن در کاهش آسیب‌های ناشی از خیانت» می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative inquiry in couple responses to disclosure of marital infidelity

نویسندگان [English]

  • Azadeh Aminiha 1
  • Kiomars Farahakhsh 2
  • Masoome Esmaili 3
1 Ph.D. Student, Research Center, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 Associate professor of Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the accountability styles of couples after disclosure of infidelity. The present study is qualitative, grounded theory was used to conduct.The research population included couples who were inhabitants of Tehran and still live together. They have experienced infidelity and the time of disclosure of infidelity was the minimum one-year and the maximum six years. Subjects were selected using purposive sampling method. Semi structured interviews were conducted with 21 couples; 14 injured partners and seven unfaithful partners. For analyzing data, open, axial, and selective coding processes used. Two main themes and ten sub themes of couples' accountability styles after infidelity achieved. Data analysis revealed couples use two kinds of strategies after disclosure of infidelity: Individual strategies and Interactive strategies. Individual strategies consist of management of negative emotion and benefit from spirituality; interactive strategies consist of conflict, avoidance, agreement, and collaboration. The result can help counsellors and couple therapists to understand the couple's strategies after disclosure of infidelity to plan therapeutic interventions. Specially, the therapists in the first steps of therapy for couples' infidelity can benefit from management of negative emotion and collaborative strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital infidelity
  • individual strategies
  • interactive strategies
  • Grounded Theory
استراوس، انسلم؛ کوربین، جولیت. (۱۹۹۸). اصول و روش پژوهش کیفی نظریه مبنایی: رویه‌ها و شیوه‌ها. ترجمه بیوک محمدی تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
پروچاسکا، جیمزاو؛ نورکراس، جان. سی. (۱۹۹۹). نظریه‌های روان‌درمانی. ترجمه؛ یحیی سید محمدی (۱۳۸۱). تهران: انتشارات رشد.
پلوسو، پاول ر. (۲۰۰۷). پیمان‌شکنی مداخلات درمانی برای بحران‌های زناشویی. ترجمه؛ پریوش وکیلی و احمد خالقی (۱۳۹۲). تهران: انتشارات ارجمند.
حسن‌آبادی حسن؛ مجرد، سعید؛ سلطانی فر، عاطفه. (۱۳۹۰). بررسی اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر سازگاری زناشویی و عواطف مثبت همسرهای دارای روابط خارج زناشویی. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، ۱ (۲)، ۲۵-۳۸.
شیری، زهره. (۱۳۸۷). مهارت‌های حل تعارض برای همسران. تهران: سازمان بهزیستی کشور.
کریمی، جواد؛ مهرابی زاده، مهناز؛ سودانی، منصور و نیسی، عبدالکاظم (1392). مقایسۀ اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار در علائم افسردگی و تنیدگی پس از سانحه برآمده از روابط زناشویی زوجین. مجلۀ روان‌شناسی بالینی، شماره 19.
مؤمنی جاوید، مهرآور. (1390). بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد میان فردی بر بهبود روابط زناشویی آسیب‌دیده از خیانت زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا (س).
هندریکس، هارویل. (1988). بازگشت به عشق. ترجمه هادی ابراهیمی (۱۳۸۴) تهران: انتشارات نسل نو اندیش.
 
Atkins, D.C., Eldridge, K.A., Baucom, D.H., & Christensen, A. (2005). Infidelity and Behavioral Couple Therapy: Optimism in the Face of Betrayal. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73,144-150.
Baucom, D.H., Snyder, D.K. & Gordon, K.C. (2009) Helping Couples Get Past the Affair: A Clinician’s Guide. Guilford Publications, Inc. New York.
Bird, M., Butler, M., & Fife, S. (2007). The Process of Couple Healing Following Infidelity. Journal of Couple and Relationship Therapy 6, 125
 Fatehizade, M. Rahimi, A. & Yousefi, z. (2016). The Lived Experiences of Iranian Women, Injured from Their Husbands’ Infidelity. Modern Applied Science, 10(4) 70-75.
Gottman, J. M., & Levenson, R. W. (2000). The timing of divorce: Predicting when a couple will divorce over a 14-year period. Journal of Marriage and Family, 62(3), 737-745.
Gordon, K.C., Baucom, D.H., & Snyder, D.K. (2008). Optimal Strategies in Couple Therapy: Threating Couple Dealing with the Trauma of Infidelity. Contemporary Psychotherapy, 38:151-160.
Gordon, K.C., Baucom, D.H., & Snyder, D.K. (2004). An Integrative Intervention for Promoting Recovery from Extramarital Affairs. Journal of Marital and Family Therapy, 30, 213-232.
Hertlin, K.M, Wetchler, J.L., Piercy, F.P. (2005). Infidelity: An Overview. Journal of Couple & Relation Therapy, 4(213),5-16.
Jackman, M. (2014). Understanding the Cheating Heart: What Determines Infidelity Intention. Sexuality & Culture. Published Online: Springer Science Business Media New York.
Johnson, S., M., Makinen, J., A. (2006). Resolving Attachment Injuries in Couples Emotionally Focused Therapy: Steps Toward Forgiveness and Reconciliation. Journal of Consulting and Clinical Psychology,74(6), 1055-1064
Kroger, C., Reibner, T. Vasterling, I Schutz, k., Kliem, S. (2012). Therapy for couple After an Affair a Randomized-Controlled Trial. Behavior Research and Therapy, 50, 786-796.
Levine, S.13. (2005). A Clinical Perspective on Infidelity. Sexual and RelationalTherapy.20(2),143-153.
Naidoo, Annelene. (2013). A Qualitative Study on The Self-Concepts of Wives Who Have Experiences Infidelity During Their Marriages. Master of Arts in Psychology Papers. University of Johannesburg.
Olson, M.M., Russell, C.S., Higgins Kessler, M., & Miller, R.B. (2002). Emotional Process Following Disclosure of an Extramarital Affair. Journal of Marital and Family Therapy, 28(4), 423-434.
Olmstead, S.B., Blick, R.W., Mills, L.I., (2009) Helping Couple Work Toward the Forgiveness of Marital Infidelity: Therapist’ Perspectives. The American Journal of FamilyTherapy,37: 48-66.
Rahimi, A., Fatehizadeh, M., Yousefi, Z. (2014). The study of Interactive relationhip Pathology between Couples, after Husband's Infidelity, among the traumatic Women in Isfahan, In 2012-2013. Academic Research Journal of Psychology and Counselling,1(1), 1-
Satples, J.M (2010). Couple’s Process of Healing from Infidelity while Therapy.” A Thesis for Master of Science Degree in Marriage and Family Therapy”. University of Nevada, Las Vegas.
Touesnard,Lisa. (2009). What ’s Love Got to Do with It? A Study of the Effect of Infidelity on Contemporary Couples. A Thesis for the the degree of Master of Arts in Sociology. University of Waterloo, Ontario, Canada.
Vaughan,P. (2008). The monogamy myth. (3rd edition). New York: Newmarket press.
Wang Hui Min, R., (2006). The Impact of Discovering Spouse’ s Infidelity: A pilot Study on Singaporean Chinese. A These for the Degree of Master of Science in Family and Psychotherapy. Middlesex University, London.