تعیین اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی در بهبود سازگاری زنان متأهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره

2 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

3 استادیار مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)

چکیده

هدف: پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر افزایش سازگاری زنان متأهل بود. در این پژوهش، جامعه آماری، زنان متأهل شرکت‏ کننده در جلسات آموزش مهارت‏های زندگی در خانه‏ های سلامت منطقه 6 در سال 1391 بودند. روش:حجم نمونه 30 نفر بود که به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه در معرض پیش‏آزمون قرار گرفتند و آموزش خودکارآمدی برای گروه آزمایش اجرا شد. بعد از آموزش از دو گروه کنترل و آزمایش پس آزمون گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه سازگاری بل بود. این پژوهش در قالب پنج فرضیه، اثربخشی آموزش خودکارآمدی در بهبود سازگاری (خانوادگی، تندرستی، عاطفی، اجتماعی، کلی) زنان متأهل مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل آماری داده‏ها از تحلیل کوواریانس استفاده شده است. یافته‏ ها: نتایج نشان می‏دهدکه بین عملکرد گروه آزمایش و کنترل پس ار آموزش تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه‏ گیری:بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که آموزش خودکارآمدی باعث بهبود سازگاری در ابعاد خانوادگی، تندرستی، عاطفی، اجتماعی و کلی زنان متأهل شده است.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22516654.1394.5.1.3.9

عنوان مقاله [English]

A Study of Effectiveness of Self Efficacy Training in Improving the Adjustment of Married Women

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Behnam 1
  • Kiyanoosh Zahrakar 2
  • Mehdi Zare Bahram Abadi 3
1 MA in Counseling
2 Assistant Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor ofthe Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities
چکیده [English]

Purpose:The aim of this study was to determine the effectiveness of training of self-efficacy in improvement of married women adjustment. In this study, the population of married women participating in training sessions was from the health house of district 6 in 1391. Methods: The sample size was 30 people which were randomly divided into experimental and control groups. Both groups were subjected to pre-test and self-efficacy training was conducted to test group. After training, both experimental and control groups were tested. The data collection tool in this study was Bell adjustment questionnaire. In this study, five hypotheses, the effectiveness of self-training method to improve adjustment (family, health, emotional, social, and general), of married women were studied. Analysis of covariance was used to analyze the data. Findings: The results show there is a significant difference between the performance of the experimental and control groups after the training. Conclusion: The results show that training of self-efficacy can improve the adjustment of family, health, emotional, social, and general issues of married women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-efficacy
  • Adjustment (Family
  • health
  • emotional
  • Social and General)