تأثیر درمان ترکیبی خانواده درمانی، گروه درمانی و متادون درمانی بر بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان.سنندج.ایران

2 دانشیار گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان-سنندج- ایران

3 روانپزشک، دانشگاه علوم پزشکی کردستان

4 کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشیار گروه مبانی روانی آموزش و پرورش، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی استادیار مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف تأثیر درمان ترکیبی خانواده درمانی، گروه درمانی و متادون درمانی بر بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد در مرکز درمانی آموزشی و پزشکی قدس انجام شده است. روش: در این مطالعه ده نفر بیمار تحت درمان متادون در مرکز آموزشی درمانی و پزشکی قدس به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه، مصاحبه بالینی توسط روانپزشک، خانواده درمانی و گروه درمانی توسط روانشناس بالینی بوده است. یافته ‏ها: نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داده است که درمان ترکیبی خانواده درمانی، گروه درمانی و متادون درمانی بر درمان اعتیاد بیماران مبتلا به سوء استفاده از مواد تأثیر داشته است.  نتیجه ‌گیری:  با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، لذا برنامه ‏ریزی و انجام روش ‏های  درمانی  فوق  برای درمان بیماران مبتلا به سو مصرف مواد در مراکز  روانپزشکی پیشنهاد می ‏شود.    

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22516654.1394.5.1.2.8

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Combination Therapy, Family Therapy, Group Therapy and Methadone Therapy on Patients with Substance Abuse

نویسندگان [English]

  • Fayegh Yousefi 1
  • Modaber Arasteh 2
  • Alireza Nazemi 3
  • Mitra Bahrami 4
1 Research Center for Social Factors Affecting Health, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
2 Associate Professor of Psychiatry, Kurdistan University of Medical SciencesوSanandaj, Iran
3 Psychiatrist, Kurdistan University of Medical Sciences,Sanandaj, Iran
4 MA.in health Education, Kurdistan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study was determine the effect of the combination therapy, family therapy, group therapy and Methadone therapy on patients with substance abuse. Method: In this study, ten patients under methadone treatment in Quds hospital were randomly selected. Data collection in this study was clinical interview by psychiatrists, family therapy and group therapy by clinical psychologist. Findings: The results showed that combination therapy, family therapy, group therapy and Methadone therapy treatment has been effective in patients with substance abuse. Conclusion: Regarding results of present study can conclude that clinical intervention based on life skills training can increase couples’ marital satisfaction and stability of their marital life. So, above therapeutic methods in treatment of patients with substance abuse, in psychiatric centers is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Substance abuse
  • group therapy
  • Family Therapy
  • Methadone Therapy