تمایزیافتگی و نشانه ‏های اضطراب مزمن در سیستم هیجانی خانواده: طراحی و بررسی اثر بخشی مداخله ‏ای بر اساس نظریه سیستم ‏های خانواده بدون مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی (IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه تهران،تهران.ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

3 دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه مبانی روانی آموزش و پرورش، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

چکیده

هدف: این مطالعه به هدف طراحی و بررسی اثربخشی یک مداخله روانی- آموزشی زوج محور کوتاه‏ مدت براساس نظریه سیستم‏های خانواده بودن برای بهبود تمایز یافتگی و کاهش اضطراب مزمن در سیستم هیجانی خانواده انجام شد.  روش: 19 زوج به عنوان گروه آزمایشی و 19 زوج به عنوان گروه گواه در این طرح نیمه آزمایشی با روش نمونه‏ گیری در دسترس و پیگیری 2 ماهه شرکت کردند. مداخله روانی– آموزشی زوج محور کوتاه مدت در 7 جلسه براساس 3 فن درمان بوون و 4 شاخص اصلی تمایزیافتگی در قالب آموزش گروهی زوج‏ها طراحی و اجرا شد. شرکت کنندگان به مقیاس تمایز یافتگی و مصاحبه ژنوگرام خانواده پاسخ دادند. یافته ‏ها: یافته ‏ها نشان دادند که این مداخله می‏تواند تمایزیافتگی سیستم هیجانی خانواده را بهبود بخشیده و نشانه‏های اضطراب مزمن در خانواده را کاهش دهد. نتیجه گیری: از نتایج این تحقیق می‏توان در برنامه ‏ریزی‏های مداخله‏ای با تأکید بر نقش سیستم هیجانی خانواده استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Differentiation and Chronic Anxiety Symptoms in Family Emotional System: Designing and Evaluating the Effectiveness of an Intervention based on Bowen Family Systems Theory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Besharat 1
  • Reza Rostami 2
  • Fatemeh Gharehbaghy 3
  • Masoud Gholamali Lavasani 4
1 Professor of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Ph.D. student of psychology of health, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Psychological Foundation of Education, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to design and evaluate a brief couple-based and psycho-educative intervention based on Bowen family systems theory for improving differentiation of self and reducing chronic anxiety in the family emotional system. Method: 19 couples as experimental group and 19 couples as control group participated in this semi-experimental project using accessible sampling and 2 months follow-up. The brief couple-based and psycho-educative group therapy was made in 7 sessions based on 3 techniques of Bowen therapy and 4 components of differentiation. Participants completed Differentiation of Self Inventory (DSI) and Family Genogram Interview (FGI). Findings: Data analyses indicated that this intervention improves differentiation of the family emotional system and reduces symptoms of chronic anxiety in family emotional system. Conclusion: These findings could be used for designing interventional programs considering the role of family emotional system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Differentiation
  • Anxiety Symptoms
  • Family Emotional System
  • Bowen Family Systems Theory