دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اصیل پژوهشی

1. خیانت اینترنتی همسران: نقش بهزیستی معنوی، گذشت و خودافشاگری زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

سعید آریاپوران؛ راضیه حاجی مرادی