دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهش اصیل

هم سنجی تأثیر مدل‌های تلفیقی دل‌بستگی - روایتی و فراتشخیصی یکپارچه بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زوجین آشفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1401

نسا سماعیلوند؛ مسعود صادقی؛ عزت اله قدم پور


تأثیر زوج‌درمانی سیستمی- یکپارچه‌شده گروهی در تراز صمیمیت و سبک‌های رویارویی با تنیدگی زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

فاطمه باقری فر؛ سید علی کیمیایی؛ امیر امین یزدی؛ بلن صالحی


بررسی نقش میانجی مهارت‌های ارتباطی در رابطه میان سبک‌های دل‌بستگی با بی‌رمقی زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

سیده سیما اولیایی؛ یداله قاسمی پور


کیفی

تجربه کودکان و نوجوانان از عوامل فردی و خانوداگی زمینه‌ساز سوءاستفاده جنسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1400

خدابخش احمدی؛ زهرا محمدی؛ محمود گودرزی؛ حمزه احمدیان؛ سیدمهدی صابری