نویسنده = منا صمدزاده
تعداد مقالات: 1
1. پرسشنامه الگوهای ارتباطی: اعتبار و روایی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 124-150

منا صمدزاده؛ محمدرضا شعیری؛ نصیرالدین جاویدی