کلیدواژه‌ها = انتظارات زناشویی
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر آموزش شناختی- رفتاری گروهی بر انتظارات زناشویی زنان و مردان متأهل شهرستان کوهدشت

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 641-661

مصطفی بلقان آبادی؛ عالیه گراوند؛ احمد احمدی