مشاوره و روان درمانی خانواده (FCP) - فرایند پذیرش مقالات