تأثیر آموزش شناختی- رفتاری گروهی بر انتظارات زناشویی زنان و مردان متأهل شهرستان کوهدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش شناختی- رفتاری گروهی بر انتظاراتزناشوییزنان و مردان متأهل شهرستان کوهدشت بود. روش: این تحقیق شبه تجربی بوده و نمونه ی آن 32 زن و مرد بودند که از بین داوطلبانی که از فروردین تا اواخر تیر ماه 1389 به مراکز و مؤسسات مشاوره و روانشناسی شهرستان کوهدشت مراجعه کرده بودند، به شیوۀ هدفمند و به صورت تصادفی، در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (در هرگروه 8 زوج). ابزار پ‍ژوهش پرسشنامۀ انتظارات زناشویی بود که دارای 3 بعد 1- انتظار از همسر به عنوان دوست و حامی؛ 2- انتظار از زندگی زناشویی و انتظار از یک رابطه ایده‌آل است. ابتدا از دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. آموزش شناختی- رفتاری در 8 جلسه دو ساعته و به صورت هفته‌ای در گروه آزمایش به اجرا در آمد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. در پایان از دو گروه پس آزمون به عمل آمد. فرضیه تحقیق بیان می‏دارد که آموزش شناختی‏رفتاری گروهی بر انتظارات زناشویی زنان و مردان متأهل شهرستان کوهدشت اثربخش است. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها:نتایج نشان داد که افرادی که مداخلۀ آموزش شناختی- رفتاری را دریافت کرده بودند، انتظارات زناشویی آنان در مرحله‌ی پس‌آزمون بهبود یافته است. نتیجه‌گیری: از نتایج به دست آمده می‏توان نتیجه گرفت که مداخلۀ آموزش گروهی شناختی- رفتاری بر بهبود انتظارات زناشویی مردان و زنان متأهل شهرستان کوهدشت اثربخش بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitive-Behavioral Group Training on Marital Expectations of Married Males and Females of Kouhdasht City

نویسندگان [English]

  • Hossein KeshavarzAfshar 1
  • Alieh Geravand 2
  • Ahmad Ahmai 3
1 Ph.D. in Family Counseling, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 M.A in Family Counseling, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Professor of Counseling department, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this research was to examine the effect of cognitive-behavioral group training on marital expectations of couples of Kouhdasht city.
Methods: The research procedure was quasi experimental with pretest/posttest follow-up design and control group. The sample was 16 couples who were referred to counseling centers in Kouhdasht. The Marital Expectations Measure (MEM) was used for gathering the data that has three dimensions. The sample was selected randomly assigned in control and experimental groups (8 couples in each group). Cognitive-behavioral group training was presented to experimental group two hours and weekly during 8 sessions. The control group received no training.The research hypothesisstates thatcognitivebehavioral grouptrainingonmaritalexpectationsof married males and femaleseffectiveKouhdashtcity.The Data was analyzed by ANCOVA test.
Findings: The results showed that those who had received the intervention had improved their marital expectations scores at posttest stage (P< 0.01).
Conclusion: It can be concluded that the cognitive-behavioral group training has been effective on improving marital expectations of married males and females of Kouhdasht

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital expectations
  • Cognitive-Behavioral Group Training
  • Married Males and Females