داوران

 

نام داور سمت / سازمان
لقمان ابراهیمی زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان دانشکده علوم انسانی گروه روانشناسی اتاق 308
خدابخش احمدی هیات علمی دانشگاه
شیرین احمدی دانشگاه محقق اردبیلی
حمزه احمدیان هیات علمی دانشگاه
دکتر سعید آریاپوران هیات علمی دانشگاه
نسرین ارشدی دانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سارا آزادی رئیس مرکز بهداشت، درمان ومشاوره دانشگاه ایلام. ایران
فاطمه ایزدبخش کارشناس ارشد، گروه علوم تربیتی و مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مسعود اسدی گروه روانشناسی و علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک
مسعود اسدی استاد یار گروه علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اراک
اسماعیل اسدپور استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
علی اسماعیلی استادیار دانشگاه علامه طباطبلئی
معصومه اسمعیلی دانشگاه علامه طباطبائی
خالد اصلانی دانشیار مشاوره، دانشگاه شهید چمران
خدیجه اعراب شیبانی هیات علمی-دانشگاه پیام نور
کریم افشاری نیا هیات علمی دانشگاه
علیرضا آقایوسفی هیات علمی دانشگاه
احمد امانی استاد‏یارگروه مشاوره‌ی خانواده، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان
رزیتا امانی هیات علمی دانشگاه
امین امیرحسینی دانشگاه شهید بهشتی ره
صادق باران اولادی دانشگاه اصفهان
محمد باغبان گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
بهمن باینگانی هیات علمی دانشگاه
حسین احمد برآبادی دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
ابراهیم برادری دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره/مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
سجاد بشرپور دانشگاه محقق اردبیلی
نجمه بلالی دهکردی ندارم
علیرضا بوستانی پور گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
فرشته پاک نژاد مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران
فهیمه پیرساقی گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
فیض اله پورسردار گروه روانشناسی.دانشکده علوم انسانی.دانشگاه ازاد اسلامی بروجرد.لرستان
مه سیما پورشهریاری دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشکدهمشاوره، دانشگاه الزهرا
مهشید تجربه کار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمیه جابری
موسی جاودان عضو هیات علمی
پانته آ جهانگیر هیات علمی دانشگاه
مهناز جوکار هیأت علمی
حدیث چراغیان دانشگاه محقق اردبیلی
عباس حبیب زاده عضو هیات علمی دانشگاه قم
احمد حیدرنیا هیا علمی دانشگاه بجنورد
سیمین حسینیان استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا
محمدرضا حسین پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
حمید حقیقی مدرس- دانشگاه فرهنگیان-پردیس شهید بهشتی بندرعباس.
عیسی حکمتی هیئت علمی دانشگاه مراغه
امید حمیدی مشاور
شیدا خالدی دانشگاه شهید بهشتی
محمد خالدیان دانشگاه پیام نور استان کردستان، ایران
قاسم خشنود گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران
فاطمه دائمی دانشگاه خوارزمی- مدرس دانشگاه
مهدی دهستانی گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
فاطمه دهقان دانشگاه رازی
مصطفی دهقانی گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
غلامرضا رجبی هیات علمی
سهیلا رستمی دانشگاه کردستان
محمد رستمی
محسن رسولی دانشگاه خوارزمی تهران
یاسر رضاپور میرصالح دانشگاه اردکان
ژاله رفاهی مدیرگروه / دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت
علی روحانی دانشگاه یزد
رسول روشن استاد دانشگاه شاهد
علی زاده محمدی دانشیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
اقبال زارعی عضو هیات علمی گروه روان شناسی و مشاوره دانشگاه هرمزگان
حسن زارعی محمودآبادی دانشیار. مشاوره خانواده. دانشکده روانشناسی، دانشگاه یزد
کیانوش زهراکار گروه مشاوره،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران
رضا سپهوند مشاور
هادی سلیمی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
سید عبدالوهاب سماوی عضو هیات علمی گروه روان شناسی و مشاوره دانشگاه هرمزگان
فخرالدین سهرابی
فاطمه زهرا سهیلی پور گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، خمینی شهر، اصفهان، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
خدیجه شیرالی نیا استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
محمود شهیدی دانشگاه شهید جمرأن اهواز
دکتر وحید صادقی استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
میثم صادقی .... سنجش و اندازه گیری ...
رضوان صالحی استاد دانشگاه شهر کرد
سعید صالحی کارشناس روان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
پرویز صباحی هیات علمی دانشگاه
دکتر ناصر صبحی قراملکی هیات علمی دانشگاه
اسماعیل صدری دمیرچی عضو هیات علمی-دانشگاه محقق اردبیلی
احمد عابدی دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان
مختار عارفی هیأت علمی گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکرمانشاه
قدرت اله عباسی دکتری مشاوره
ذبیح الله عباسپور عضو هیات علمی گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز
سهراب عبدی هیات علمی دانشگاه
مریم عبدالهی علوم پزشکی ایران
امید عیسی نژاد هیات علمی دانشگاه
علی رضا عظیم پور دانشگاه کازرون
سوسن علیزاده فرد دانشگاه پیام نور
جواد عینی پور دانشگاه علوم انتظامی امین
سیمین غلامرضایی عضو هیئت علمی
مریم السادات فاتحی زاده هیات علمی دانشگاه
جلال فیض الهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- مدیریت سلامت روان
علی نقی فقیهی دانشگاه قم
سید رضا فلاح چای دانشگاه هرمزگان
سیمین قاسمی دانشگاه اصفهان
علی قره داغی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
حسین قمری دانشگاه محقق اردبیلی
کبری کاظمیان مقدم گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
کیوان کاکابرایی دانشیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
ذبیح الله کاوه فارسانی دانشگاه شهرکرد گروه مشاوره
منیژه کاوه قهفرخی هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
بهمن کرد هیات علمی دانشگاه
جهانگیر کرمی هیات علمی دانشگاه
هادی کرمی جامعه شناس
جواد کریمی گروه روانشناسی، دانشگاه ملایر، ایران
نادر کریمیان آموزشو پروش کردستان
کلثوم کریمی نژاد گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره بهزیستی نوراباد
حسین کشاورز افشار دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
علی کمال جو دفتر مشاوره روانشناسی و مدرس دانشگاه
سید موسی گلستانه گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
محسن گل محمدیان هیات علمی دانشگاه رازی
محمود گودرزی استادیار مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
فرشاد محسن زاده هیات علمی دانشگاه
گلاویژ محمدی علوم پزشکی ایران
رحمت اله محمدی فشارکی استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
عبدالباسط محمودپور دانشگاه علامه طباطبایی
امید مرادی هیات علمی دانشگاه
زهرا مردانی ولندانی دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، ایران
مالک میرهاشمی عضو هیات علمی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
مرضیه مشعل پورفرد استاد دانشگاه پیام نور
دکتر مریم مهدی عراقی دکتری مشاوره، استادیار دانشگاه پیام نور
حسینعلی مهرابی کوشکی استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران
شفیق مهربان گروه مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران
محمد رضا نائینیان استاد دانشگاه شاهد
محمود نجفی هیات علمی دانشگاه
غفار نصیری هانیس دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
قادر نعیمی دانشجوی دکتری مشاوره
هادی نقدی گروه علوم تربیتی- دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج- کردستان- ایران
اعظم نقوی دکتری روانشناسی اجتماعی. دانشگاه موناش استرالیا. مدرس گروه مشاوره دانشگاه اصفهان
خدیجه نیک نام دانشجوی کارشناسی ارشد
داوود نودهی هیات علمی دانشگاه
سیداسماعیل هاشمی شیخ شبانی هیات علمی دانشگاه
اسداله ویسی استادیارگروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور
فایق یوسفی هیات علمی دانشگاه
ناصر یوسفی دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه کردستان، سنندج. ایران
مهدی یوسف وند مدرس دانشگاه لرستان
جواد وکیلی دانشگاه فردوسی
جلیل یونسی بروجنی دانشگاه علامه طباطبایی