دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 28، پاییز و زمستان 1398 
5. تدوین الگوی سازش یافتگی زنان پس از رخداد طلاق: یک پژوهش زمینه ای

صفحه 93-122

محسن نظری فر؛ منصور سودانی؛ رضا خجسته مهر؛ حمید فرهادی راد