کلیدواژه‌ها = تجربه زیسته
تعداد مقالات: 3
1. تجربه زیسته زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی همسر در شهر سنندج

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 255-272

10.34785/J015.2019.139

احمد امانی؛ کمال خالق پناه؛ اسرین محمدی


2. تجربه زیسته آشفتگی زناشویی در جهان ادراکی زنان؛ مورد مطالعه: کلینیک توحید شهر کرمانشاه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 173-196

پریسا جانجانی؛ خدامراد مومنی؛ نادر امیری؛ آسیه مرادی


3. پی‌کاوی تجربه زیسته رضایت زناشویی زوجین دارای تفاوت فرهنگی: یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-124

غلامرضا رجبی؛ امید حمیدی؛ عباس امان الهی؛ خالد اصلانی