تجربه زیسته آشفتگی زناشویی در جهان ادراکی زنان؛ مورد مطالعه: کلینیک توحید شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

زندگی زناشویی دستخوش مخاطرات گوناگونی است، حادترین این مخاطرات آشفتگی زناشویی است که منجر به جدایی هیجانی و طلاق می­شود. هرچند پژوهش­های متفاوت و بعضاً قابل طرحی در این زمینه صورت گرفته است ولی به نظر می­رسد لازم است با رویکردهای تئوریک دیگری نیز به این موضوع پرداخته شود؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه تصویری از زیست جهان زنانی که آشفتگی زناشویی را تجربه کرده­اند با تکیه بر رویکرد پدیدارشناسانه انجام‌شده است. جامعه پژوهش دربرگیرنده زنان با تجربه آشفتگی زناشویی مراجعه‌کننده به کلینیک توحید شهر کرمانشاه بوده است. نمونه­گیری به‌صورت هدفمند بوده که نخست با 6 نفر از زنان مصاحبه اکتشافی انجام‌شده، سپس با شمار 16 نفر از آنان که خودشان یا همسرشان تجربه بیماری روانی آشکاری نداشتند، مصاحبه اصلی صورت گرفته و نمونه­گیری به اشباع رسیده است. با استفاده از مصاحبه اپیزودیک و با تکیه بر روش پدیدارشناسی در روانشناسی جیورجی-ورتز جهان ادراکی زنان به تصویر کشیده شده است. پنج ساختار کلی (درون­مایه) دربرگیرنده، "قصدمندی متعارض"، "درک متقابل تجربه زیسته"، "همدلی هیجانی"، "تصورات زوجین پیش از  ازدواج" و "ابژه­گی آموخته‌شده" توصیفی از تجربه آشفتگی زناشویی در جهان ادراکی زنان موردمطالعه است. بنا بر نتایج مطالعه حاضر به درمانگران بالینی توصیه می­شود از این مفاهیم در مشاوره­های پیش از ازدواج به‌منظور آگاهی بیشتر زوجین بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The experience of marital distress in the perceptual world of women; Case study: Tohid clinic of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Parisa Janjani 1
  • Khodamorad Momeni 1
  • Nader Amiri 2
  • Asyah Moradi 1
1 Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Razi University , Kermanshah, Iran
2 Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

 Marital life can be subject to various risks, the most severe of which is marital distress that leads to emotional separation and divorce. Although different and sometimes known researches have been done in this field, it seems that it is necessary to address this issue with other theoretical approaches. Therefore, the present study aimed to represent a picture of the living world of women who have experienced marital distress, relying on a phenomenological approach. The population of the study was included women with marital distress referred to Tohid Clinic in Kermanshah. The sampling was purposeful that, exploratory interviews conducted with 6 women, then, the main interview was carried out and the sampling was saturated with 16 people who did not have an obvious mental illness. Using the episodic interview and drawing on the phenomenological method in Giorgi-Wertes psychology, the perceptual world of women is depicted. 5 general structure (in-frame), including "Contradictory intention," "Mutual understanding of the living experience," "Emotional empathy," "Pre-marital couples' conceptions," and "Learned objectives " describes the experience of marital distress in the perceptual world of studied women. Thus, the present study results suggest that clinical therapists use these concepts in their counseling to inform couples in premarital counseling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • living experience
  • perceptual world
  • phenomenologiy
  • marital distress