نویسنده = احمد اعتمادی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اثربخشی الگوی مبتنی بر تحلیل سازه‏های شخصی با درمان هیجان مدار بر رضایت زناشویی

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 613-641

حسین کشاورز افشار؛ احمد اعتمادی؛ خدابخش احمدی نوده؛ اسماعیل سعدی پور


2. اثربخشی آموزش معنا-محور بر عملکرد خانواده زنان متاهل

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 209-221

نرگس نصراصفهانی؛ احمد اعتمادی؛ عبدالله شفیع آبادی