اثربخشی آموزش معنا-محور بر عملکرد خانواده زنان متاهل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، باشگاه پژوهشگران جوان ودانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر،ایران

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

3 استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش معنامحور بر عملکرد خانواده زنان متاهل انجام گرفت.
روش: روش این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش 24 نفر از زنانی بودند که در سال 1390 به یکی از خانه های سلامت منطقه 7 شهرداری تهران به نام "خانه مدیران" مراجعه کرده بودندکه به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد کلی خانواده بود که با پرسشنامه سنجش خانواده ارزیابی گردید. متغیر مستقل نیز آموزش معنامحور بود که طی 10 جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش نیز از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته‏ ها: پس از تعدیل نمره های پیش آزمون، اختلاف معنی داری بین آزمودنی های (803/160=(1،21)F)، 198/114=(1،21)F) دوگروه وجود داشت. نمرات میانگین تعدیل شده نشان داد که عملکرد کلی خانواده گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه پس از اجرای متغیر مستقل کاهش یافته است.
نتیجه‏ گیری: نتایج بدست آمده حاکی از آن است که معنا و تعامل خانواده ارتباط نزدیک و متقابل با هم دارند و داشتن معنای مشترک در زندگی زناشویی می تواند به عنوان روشی برای بهبود عملکرد خانواده زنان به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of meaning-centered training on family functioning of married women

نویسندگان [English]

  • Nargess Nasr Esfshsni 1
  • Ahmad Etemadi 2
  • Abd allah Shafie Abadi 3
1 Master of Family Counseling, Young Researchers Club and Islamic Azad University, Khomeini City, Iran
2 Associate Professor, Allameh Tabatabaie University, Tehran, Iran
3 Professor of Consulting at Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to determine the effectiveness of meaning-centered training on family functioning of married women.
Methods: The research procedure was quasi experimental with pre-test and post-test design and control Group. Statistical population was women that referred to one of the healthy home of region 7 in Tehran who placed in experimental and control group randomly. In this study depended variable was consist of family functioning that assessed by Family Assessment Device (FAD). The independent variable was meaning-centered training that was trained to the experimental group in 10 sessions. The results were analyzed with covariate.
Findings: They showed that meaning-centered training increase family functioning of married women.
Conclusion: These findings noted that meaning and family interaction have closed and mutual relation together and  having common meaning in marital life can apply as a method to improve family functioning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : meaning-centered training
  • Family functioning