مقایسه اثربخشی الگوی مبتنی بر تحلیل سازه‏های شخصی با درمان هیجان مدار بر رضایت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار مشاوره، مرکز تحقیقات علوم رفتاری – دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج ا...تعالی)

4 استاد یار روان شناسی تربیتی ،دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه اثربخشی الگوی تحلیل سازه‏های شخصی و درمان هیجان مدار بر رضایت زناشویی بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون، پس‏آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری شامل تمام زوج‏های متعارض شهر تهران بود که در سال 92-91 به مراکز مشاوره استان تهران مراجعه کرده بودند. شرکت‏کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه 15 زوجی جایگزین شدند. و مداخلات درمانی دریافت کردند. داده‏ها با پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه 47 سؤالی گردآوری و با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که درمان سازه‏های شخصی در مقایسه با درمان هیجان‏مدار بر رضایت زناشویی مؤثرتر بود و لی پس از 3 ماه پیگیری تفاوتی بین دو گروه یافت نشد و همچنین دربین ابعاد رضایت زناشویی درمان هیجان مدار در بعد شخصیتی و الگوی تحلیل سازه‏های شخصی دربعد ارتباط مؤثرتر بودند.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می‏دهد که الگوی تحلیل سازه‏های شخصی می‏تواند به عنوان یک گزینه مداخلاتی در آشفتگی‏های زناشویی مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison between Effectiveness of Personal Constructs Analysis Model and Emotionally-Focused Therapy on Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Hossein KeshavarzAfshar 1
  • Ahmad Etemadi 2
  • Khodabakhash Ahmadi 3
  • EsmaeelSaadi Poor 4
1 PhD of counseling, University of Allamehtabatabaee, Tehran, Iran
2 Associateprofessor of counseling, University of Allmehtabatabaee, Tehran, Iran
3 Associateprofessor of counseling, University of Bageyatat Allah, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of psychology, University of AlmehTabatabaee, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose The aimof thisstudy isto compare the effectivenessof personalconstructanalysismodelandtheemotion-focusedtherapy on marital satisfaction.
Method: The quasi-experimental designofpre-test, post-test andfollow up was used. The populationconsists of allcouplesof conflictingmaritalcounselingcentersin Tehranfrom 91 to 92yearswhoreferred toTehranProvince. Participantswererandomly assigned intwogroups of 15couples. Treatmentgroupsreceivedtreatmentfor 8 and12weekly sessions. Enrich Marital Satisfaction QuestionnaireShort Form47questionnairecollected datawere analyzedusinganalysis ofvariance.
Findings: The resultsshowed thatthe treatment ofthe personalconstructofmarital satisfactionwas more effectivethanemotion-focusedtherapyafter3monthsfollow-up, but no differenceswere foundbetween thetwo groups.In the dimension of personality, emotion-focusedtherapy was more effective than Personal Constructs Analysis Model, and in the dimension of communication, Personal Constructs Analysis Model was more effective.
Conclusion:Thisstudyshowsthatpersonalconstructanalysismodelcanbe usedasanalternativeinterventioninmaritaldistress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Constructs Analysis Model
  • emotionally-focusedtherapy
  • marital satisfaction