ساخت نسخۀ ایرانی سنجۀ مهارگری زناشویی و آشکار ساختن ویژگی‌های روان‌سنجی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مهارگری می‌تواند تأثیری شایان در رابطۀ ناسازگار خانواده‌ها مخصوصاً روابط زناشویی داشته باشد. این پژوهش با هدف شناسایی روش‌های مهارگری در روابط زناشویی و ساخت سنجه مهارگری زناشویی، تعیین روایی و پایایی آن در زوج‌های ایرانی انجام گرفت. پژوهش حاضر از دید هدف، پژوهشی ­توسعه‌ای و از دید شیوۀ اجرا توصیفی-پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش همه افراد متأهل شهر مشهد در سال­۱۳۹۶­را شامل می‌شد که با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری ­در دسترس انتخاب شدند. تعداد 310 نفر (155F= و 155M=) به سنجۀ 52 سؤالی مهارگری زناشویی پاسخ دادند. به‌منظور تحلیل داده‌ها از روایی صوری و محتوایی، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی­، همسانی درونی و روایی ملاکی استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از دو نرم‌افزار­Spss-21 و Amos-24 مورد تحلیل قرار گرفت. با انجام تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از چرخش واریماکس پنج عامل شناسایی شد که مقدار ویژۀ هر عامل بالاتر از یک بود. از 37­ گویه باقی‌مانده، برای تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. مدل ساختاری مهارگری زناشویی با 21 گویه پس از اعمال پیش‌فرض‌های تحلیل عاملی تأییدی و اصلاح مدل با پنج عامل مهارگری­ هیجانی، مهارگری از طریق بی‌توجهی، مهارگری از طریق خشونت کلامی، مهارگری از طریق انزوا و مهارگری از طریق پنهان‌کاری تائید شد. همچنین روایی همگرای این سنجه با خرده سنجه سلطه-اطاعت شانزده ­عاملی ­کتل رابطۀ مثبت معنی‌دار۰٫۲۴ به دست آمد (۰٫۰۰۱p<). ۰٫۹۳۳=α و مقدار ضریب اسپیرمن-براون و گاتمن به ترتیب ۰٫۸۹۴ و ۰٫۸۸۶ است که نشان می‌دهد سنجه نهایی دارای روایی همگرا و واگرا است و از پایایی برخوردار است. نتیجه، سنجه مهارگری ­زناشویی با پنج عامل پایا و روا برای زوج‌های ایرانی و پژوهش‌های حوزۀ خانواده و زناشویی در جامعۀ ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Making Iranian version of marital controlling scale and determining its psychometric properties

نویسندگان [English]

  • Hamze Amini 1
  • Seyed Ali kimiaei 2
  • Mohammad javad Asghari Ebrahim Abad 3
1 MA, Family Counseling, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Controlling can have a serious impact on the unhealthy relationships of families, especially marital relationships. The purpose of this study was to identify the controlling methods in marital relations and making the marital controlling scale, and determine its validity and reliability in Iranian couples. The present research based on the aim of the research is a descriptive-survey research and in term of developmental research. The statistical population of the study included all married people in Mashhad in 2017 that were selected using available sampling method. 310 subjects (‌F =155 and  M‌=155) responded to marital controlling 52 questionnaire.for analyzing the data, face and content validity, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, internal consistency and criterion validity were used. Data was analyzed using two SPSS-21 and Amos-24 software. Using exploratory factor analysis and using Varimax rotation, five factors were identified that the eigenvalue of each factor was higher than one.  37 questions remained that was used for confirmatory factor analysis. The structural model of marital controlling with 21 questions after exerting of assumptions and modification of the model with five factors of emotional control, control through disregarding, control through verbal violence, control through isolation and control through secrecy were confirmed. Also, the convergent validity of this scale with a subset of hegemony-obedience of the sixteenth factor of Kettle had a significant positive correlation of 0.240 (p‌<0.001). α=0, 933 and the Spearman-Brown and Gutman coefficients are 0.894 and 0.886, respectively, indicating that the final scale has a convergent and divergent validity and is reliable. The result of this marital control scale is five factors for Iranian couples and family and marital research in Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • controlling
  • marital relationships
  • psychometric properties
حاجی‌زاده، ابراهیم و اصغری، محمد (1394). روش‌ها و تحلیل‌های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
فتحی آشتیانی­، علی. (1391). آزمون‌های روان‌شناختی. تهران: انتشارات بعثت.
قاسمی، وحید. (1392). مدل‌سازی ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد amos graphics. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
کرایی، امین؛ خجسته مهر، رضا؛ سودانی، منصور و اصلانی، خالد. (1395). شناسایی عوامل مؤثر در ازدواج‌های پایدار رضایتمند در زنان. مشاوره و روان درمانی خانواده. 6(2).129-164. [link]
کرمی، جهانگیر؛ زکی یی، علی و علیخانی، مصطفی. (1391). رابطه عملکرد خانواده با اختلالات شخصیت بر اساس الگوی مک مستر . مشاوره و روان درمانی خانواده.4(2).537-554. [link]
گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت. (1934). خانواده‌درمانی . (حمیدرضا حسین شاهی برواتی و دکتر سیامک نقشبندی، مترجم). تهران: نشر روان.
هومن، حیدر علی. (1393). تحلیل داده‌های چندمتغیری در پژوهش رفتاری (جلد 4). تهران: انتشارات پیک فرهنگ.
References
Pope, L. (2006). Considerations When Adapting the Power and Control Wheel. Retrieved from duluth-model.org: http://www.duluth-model.org/documents/NonVio.pdf
Adams, R. (2017). Normality Testing - Skewness and Kurtosis. (K. Klima, Editor). Retrieved from gooddatahelp. [link]
Bonior, A. (2015). 20­Signs Your Partner Is Controlling. Retrieved from psychologytoday: www.psychologytoday.com
Cook, S. R. (2013, December 28). Characteristics of a Controlling Personality. Retrieved from thinkingonscripture: https://thinkingonscripture.com
Fontes, L. A. (2015). Invisible Chains: Overcoming Coercive Control inyour intimate relationship. the guilford press.[link]
Hartwell-Walker, M. (2017, February 15). Signs of a Controlling Guy. Retrieved from spychcenter: https://psychcentral.com/lib/signs-of-a-controlling-guy/
Jansson, B., & Sundin, Ö. (2016). The Reliability and Factorial Validity of the Swedish Version of the Revised Controlling Behaviors Scale. Journal of Interpersonal Violence, 1–14. doi:10.1177/0886260516672936. [link]
Jinwoo, P., & Misook, J. (2009). A Note on Determination of Sample Size for a Likert Scale. Communications for Statistical Applications and Methods, 16, 669–673. doi:10.5351/ckss.16.4.669. [link]
Merriam-Webster. (2017). Retrieved from domineering,controlling: https://www.merriam-webster.com/dictionary/domineering.
Overall, N. C., & McNulty, J. K. (2016). What Type of Communication during Conflict Is Beneficial for Intimate Relationships. 13, 1-5.[link]
Seff, L. R., Beaulaurier, R. L., & Newman, F. L. (2008). Nonphysical Abuse: Findings in Domestic Violence Against Older Women Study. Journal of Emotional Abuse, 8, 355–374. doi:10.1080/10926790802278933.[link]
Stark, E. (2007). Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life. Oxford University Press.[link]
Turner, L. H., & West, R. (2006). The SAGE Handbook of Family Communication. SAGE Publications, Inc.[link]
Vazhappilly, J. J., & Reyes, M. S. (2016). Couples’ Communication as a Predictor of Marital Satisfaction Among Selected Filipino Couples. Psychological Studies, 62, 275–283. doi:10.1007/s12646-017-0420-z.[link]
References (in Persian)
Hajizadeh, Ibrahim; Asghari, Mohammad (2016). Methods and statistical analysis by looking at the research method in bioscience and health sciences. Tehran: Publishing House Jihad University.
Fathi Ashtiani, Ali. (2013). Psychological tests. Tehran: Besat Publisher.
Ghasemi, Vahid. (2014). Structural Modeling in Social Research Using Amos Graphics. Tehran: Publications of Sociologists.
Koraei, A., Khojaste Mehr, R., Sodani, M., Aslani, K. (2017). Identification of the factors contributing to satisfying stable marriages in women. Family Counseling and Psychotherapy, 6(2), 129-164.[link]
Karami, J., Zakiei, A., Alikhani, M. (2013). The Relationship between McMaster Model of Family Functioning and Personality Disorders based on McMaster Model. Family Counseling and Psychotherapy, 2(4), 537-554. [link]
Goldenberg irene Goldenberg, Herbert. (2016). Family Therapy . (Hamid Reza Hossein Shahi Browathi and Dr. Siamak Nakhshandi, translator). Tehran: Roshan publishing house.
Hooman, Heidar Ali. (2015). Multivariate Data Analysis in Behavioral Research (Vol. 4). Tehran: Peyk Farhang Publications.