رابطه عملکرد خانواده با اختلالات شخصیت بر اساس الگوی مک مستر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی و مدیر مرکز مطالعات خانواده دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی،کرمانشاه،ایران

2 کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه رازی و عضو هسته مطالعات روانشناسی رازی

3 کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه رازی

چکیده

هدف: یکی از الگوهای مهم در زمینه بررسی کارکرد خانواده ،الگو کارکرد خانواده مک مستر است، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه عملکرد خانواده بر اساس این الگو با اختلالات شخصیت در یکی از اعضای خانواده انجام گرفت.
روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. در این پژوهش 300 نفر از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه شخصیتی میلون و پرسشنامه عملکرد خانواده استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، همبستگی پیرسون و تحلیل همبستگی بنیادی استفاده گردید.
یافته‌ ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین همه خرده مقیاس‌های عملکرد خانواده خانواده(ارتباط، ایفای نقش، آمیزش هیجانی، حل مشکل، همراهی هیجانی، کنترل رفتار و عملکرد کلی) با اختلالات شخصیت رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
نتیجه ‌گیری: با توجه به نتایج می‌توان گفت که روان‌درمانگران و مشاورانی که از خانواده درمانی برای درمان اختلالات شخصیت بهره می‌گیرند بر اصلاح کارکردهای خانواده تاکید داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between McMaster Model of Family Functioning and Personality Disorders based on McMaster Model

نویسندگان [English]

  • Jahangir Karami 1
  • Ali Zakiei 2
  • Mostafa Alikhani 3
1 Associate Professor of psychology, University of Razi, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 MA in General Psychology University of Razi, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
3 MA in General Psychology University of Razi, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Purpose: One important model for examining family functioning is family functioning McMaster model; the present study aims to determine the relationship between family functioning on the basis of this model, and personality disorders in students.
Methods: This study was a descriptive correlative one. The study sample included 300 students from Razi University in Kermanshah which were selected using stratified random sampling. To gather data, Millon Personality questionnaire and family functioning questionnaire were used.
Findings: Results showed that there is a negative and significant relationship between all the subscales of family functioning and family  (relationship, role playing, emotional intercourse, problem solving, emotional accompaniment, behavioral control and overall performance), with personality disorders.
Conclusion: According to the results, it can be said mental therapists and counselors who can benefit from family therapy for the treatment of personality disorders, must emphasis on the improvement of family functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family functioning
  • McMaster Model
  • Personality disorders