کلیدواژه‌ها = روابط زناشویی
تعداد مقالات: 2
1. ساخت نسخۀ ایرانی سنجۀ مهارگری زناشویی و آشکار ساختن ویژگی‌های روان‌سنجی آن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-68

حمزه امینی؛ سید علی کیمیایی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد


2. مدل عوامل مؤثر بر چرخۀ ارتباط زوجی درخواست- کناره‌گیری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-56

سمیه شاهمرادی؛ عذرا اعتمادی؛ فاطمه بهرامی؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ سید احمد احمدی