نویسنده = کیانوش زهراکار
تعداد مقالات: 2
1. تعیین اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی در بهبود سازگاری زنان متأهل

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 42-66

مهدیه بهنام؛ کیانوش زهراکار؛ مهدی زارع بهرام آبادی


2. بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی (CCT) در ارتقاء سطح سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 317-339

فرشاد لواف پور نوری؛ کیانوش زهراکار