نویسنده = جابر علیزاده گورادل
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ابعاد عشق ورزی بر اساس مدت ازدواج در بین زنان و مردان متأهل

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 47-65

نادر حاجلو؛ جابر علیزاده گورادل؛ محمدرضا قطبی؛ سیما دلاورقوام