مقایسه ابعاد عشق ورزی بر اساس مدت ازدواج در بین زنان و مردان متأهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه تبریز،تبریز.ایران

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

چکیده

هدف: عشق یک فرآیند روان شناختی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه روان شناسان واقع شده است، زیرا یکی از موضوعات مورد توجه در ازدواج است. هدف این پژوهش مقایسه ابعاد عشق ورزی بر اساس مدت ازدواج در بین زنان و مردان متأهل بود.
روش:روش این پژوهش از نوع پس رویدادی بود. برای انجام این پژوهش 160 دانشجوی متأهل (80 زن، 80 مرد) از چهار خوابگاه متأهلی دانشگاه‌های علامه طباطبایی، شهید بهشتی، شاهد و دانشگاه تهران به شیوه‌ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه سه بعدی استرنبرگ پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از تکنیک‌های تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین میزان عشق ورزی و ابعاد آن در چهار گروه دانشجویان که براساس مدت ازدواج تقسیم شده بودند، تفاوت معناداری وجود دارد. یعنی ابعاد عشق ورزی در ابتدای زندگی بالاست، رفته رفته کاهش می‏یابد و بعد دوباره افزایش می‏یابد.
نتیجه‌گیری: رضایت زناشویی را می‏توان به عنوان یک موقعیت روان‌شناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمی‌آید بلکه مستلزم تلاش هر دو زوج است، به ویژه در سال‌های اولیه رضایت زناشویی بی‌ثبات است و روابط در معرض بیشترین خطر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Love Dimensions based on Marriage Duration between Men and Women Married

نویسندگان [English]

  • Nadre Hajloo 1
  • Jaber Alizadehgoradel 2
  • Mohammadreza Ghotbi 3
  • Sima Delavarghavam 4
1 Associate Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
2 MA in Psychology, The Member of Young Researchers and Elite Club, Islamic Azad University, Ardabil branch,Ardebil, Iran
3 MA in clinical Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
4 MA in clinical Psychology, Islamic Azad University, Ardabil branch, Ardebil, Iran
چکیده [English]

    Purpose: Love is a psychological process that psychologists in recent decades have been regarded as one of the issues addressed in the marriage. Purpose of this was comparison of love dimension based on marriage duration between men and women that were married.
Methods: Research method was causal- comparison. For this study, 160 married students (80 females, 80 males) from four married dormitory of Allameh Tabatabaei, Shahid Beheshti and Tehran Universities were selected and responded to the three-dimensional Sternberg questionnaire. Multivariate analysis of variance and one-way analysis of variance was used for data analysis.
Findings: Findings showed significant difference between four groups of married students in love and its dimensions. Namely love dimensions early of life is high, but slowly decreases and then increases gradually.
Conclusion: Marital satisfaction can be considered as a psychological position that it is not acquired spontaneously, but required couples effort. Especially in the early years, marital satisfaction is unstable and relationships are most at risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • love
  • Marriage Duration
  • Female and Male