نویسنده = شکوفه رمضانی
تعداد مقالات: 1
1. آزمودن مدل دلبستگی به پدر و مادر با اضطراب و افسردگی با میانجی گیری دلبستگی به خدا

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 419-439

خالد اصلانی؛ مرضیه قمری؛ شکوفه رمضانی؛ ملیحه خبازی