آزمودن مدل دلبستگی به پدر و مادر با اضطراب و افسردگی با میانجی گیری دلبستگی به خدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مشاوره، دانشگاه شهید چمران

2 دانش آموخته کارشناسی مشاوره، دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش آزمودن مدل دلبستگی به پدر و مادر با اضطراب و افسردگی با میانجیگیری دلبستگی به خدا بود. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز می‏باشد.
روش: روش این پژوهش تحلیل مسیر بود. در این مطالعه از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله استفاده شده و از بین کلیه دانش‏آموزان دبیرستانهای شهرستان اهواز 319 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس اضطراب بک، پرسشنامه دلبستگی به خدا، پرسشنامه سنجش دلبستگی به پدر، مادر و پرسشنامه افسردگی بک بودند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که شاخص‏های مدل فرضی در حد قابل قبولی بود. نتایج نشان داد که روابط همبستگی غیرمستقیم بین دلبستگی به پدر و مادر و اضطراب با میانجی‏گری دلبستگی به خدا، دلبستگی به پدر و مادر و افسردگی با میانجی‏گیری دلبستگی به خدا معنی‏دار می‌باشد.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‏های این پژوهش می‏توان نتیجه گرفت که برای پیشگیری از اختلالات روانی مانند افسردگی و اضطراب، دلبستگی به پدر و مادر و دلبستگی به خدا را در برنامه‏های تربیتی جای داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing the model of father and mother attachment with anxiety and depression with mediating God attachment

نویسندگان [English]

  • Khaled Aslani 1
  • Marzieh Ghamari 2
  • Shokofe Ramezani 2
  • Malihe Khabazi 2
1 Assistant Professor of counseling, University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran
2 BA in counseling, University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to test the model of father and mother attachment with anxiety and depression with mediating God attachment.
Methods: The method of this study was path analysis. The sample consisted of 319 high school students selected through random cluster sampling method. The participants completed four questionnaires (Beck anxiety inventory, Beck depression inventory attachment to God inventory, and Inventory of Parent and Peer Attachment).
Findings: According to the results, the proposed model had an acceptable fitness regarding the fitness indices. The results indicated the indirect relationships between father and mother attachment and anxiety with mediating God attachment and the indirect relationships between father and mother attachment and depression with mediating God attachment was significant.
Conclusion: It can be concluded for preventing the psychological disorders as depression and anxiety should be note to parental attachment and attachment to God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God Attachment
  • Mother Attachment
  • Father Attachment
  • Aanxiety
  • depression