نویسنده = اصغر آقایی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آموزش گروهی انسان‌گرایی بر باورهای ارتباطی زنان متأهّل مراجعه‏کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهان

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 322-339

مرضیه مشتاقی؛ سید حمید‏رضا آتش پور؛ اصغر آقایی؛ سید‏فرید علامه