تاثیر آموزش گروهی انسان‌گرایی بر باورهای ارتباطی زنان متأهّل مراجعه‏کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‏شناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز بین الملل کیش،کیش،ایران

2 استادیار روان‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان،خوراسگان،ایران

3 دانشیار روان‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

4 کارشناس ارشد روان‏شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

چکیده

       هدف: باورهای ارتباطی عبارت از تفکّرات غیرمنطقی، پیش‏داروی‏ها و نگرش‏های منفی، باورهای غلط و غیرواقعی، تعصّب‏های شخصی و برداشت منفی زوجین از یکدیگر است که در ایجاد و بروز اختلافات زناشویی موثّر است. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی انسان‌گرایی بر باورهای ارتباطی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهان انجام شد.
        روش: طرح پژوهش‏ نیمه تجربی به صورت طرح پیش‏آزمون – پس‏آزمون با گروه کنترل می‏باشد. نمونه‌ی پژوهش از بین 114 متقاضی شرکت در آموزش‏گروهی به‏صورت تصادفی انتخاب و در3 گروه قرارداده شدند؛ گروه اوّل شامل30نفر از زنانی که با همسر خود در آموزش گروهی شرکت کرده بودند، گروه دوم شامل 30 نفر از زنانی که بدون حضور همسر خود درآموزش گروهی شرکت کرده بودند و گروه سوم شامل گروه کنترل(30 نفر ) بودند. از همه‌ی افراد‏ سیاهه‏ی باورهای ارتباطی(RBI)  به‏عنوان پیش‌آزمون صورت‏گرفت. گروه‌های آزمایش تحت 10جلسه آموزش گروهی انسان‌گرایی قرارگرفتند، در جلسه‌ی آخر مجدّدأ از هر سه گروه پس‌آزمون گرفته شد. نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیّری و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
       یافته‏ها: نتایج نشان دادند آموزش گروهی انسان‌گرایی بر باورهای ارتباطی هر دو گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل موثّر بوده و در باورهای ارتباطی‏کلّی بین گروه آموزشی زنان همراه با همسر وگروه آموزش زنان به‏تنهایی با گروه کنترل (01/0P<) و بین گروه آموزش زنان همراه با همسر و گروه آموزش زنان به تنهایی (01/0P<) تفاوت معناداری وجود دارد.
        نتیجه‏‎‏گیری: رویکرد انسان‌گرایی روش مناسبی برای بهبود باورهای ارتباطی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراها است. این روش از مناسب‏ترین روش‏ها برای بهبود روابط زوجین و کاهش روابط مخرّب در خانواده می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The efficacy of humanism group training on married women's relationship beliefs who confer to consulting or cultural-educational centers in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Moshtaghi 1
  • Seyyed Hamid Atashpour 2
  • Asghar Aghaee 3
  • Seyyed Farid Allameh 4
1 Ph.D Student, Psychology of Health, Islamic Azad University, Kish International Center, Kish, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Islamic Azad University of Khorasgan, Khorasgan, Iran
3 Associate Professor of Psychology, Islamic Azad University of Khorasgan, Khorasgan, Iran
4 MA in General Psychology,Islamic Azad University of Khorasgan, Khorasgan, Iran
چکیده [English]

Purpose: The relationship beliefs such as irrational thoughts, pre-treatment and negative attitudes, false beliefs, personal prejudice and negative perceptions of each other in couples have important roles in their marital conflicts. In this regards this study examines the impact of Humanism on relationship beliefs in women who confer to consulting or cultural-educational centers in Isfahan.
Methods: This is a semi-empirical study consisting of a pre-test and a post-test. In which three groups including a control group were investigated. The research sample was randomly chosen from 114 applicants of group training and was divided into three groups. The first group (15 couples) consisted of individuals who participated in course along with their spouses; the second group (30 applicants) consisted of individuals who participated alone, without their spouses; and the third group (30 applicants) consisted of individuals as the control group. All the three groups were firstly tested by Relationship Beliefs Inventory (RBI), as pre-tests. The first two groups were instructed through group trainings of transactional behavior analysis in 10 sessions, and then the same tests were run as post-tests. To analyze the data a Multivariate Analysis of Covariance Test and Post Hoc Bounfrounie Test were used.
Findings: The results of group training of humanism show that there is a significant difference between relationship beliefs of women in the first group and women in the control group (p ). There is a meaningful difference between the relationship beliefs of women of the first group and the women of the second group; and also between the woman in the second group and women in the control group (p  ).
Conclusion: It can be concluded that Humanism Group Training can be helpful on Married Women's Relationship Beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • humanism
  • Relationship Beliefs
  • Married Women