نویسنده = دکتر جهانگیر کرمی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه مهارت های زندگی و تعارضات زناشویی با بهداشت روانی در زوجین

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 461-472

دکتر جهانگیر کرمی؛ علی زکی؛ مصطفی علیخانی؛ کامران خدادادی