رابطه مهارت های زندگی و تعارضات زناشویی با بهداشت روانی در زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

2 کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،تهران،ایران

چکیده

هدف: خانواده بنیادی ترین تشکل اجتماعی است واصلی ترین جزء اجتماعی است. دستیابی به جامعه سالم در گرو سلامت خانواده وتحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از سلامت روانی وداشتن ارتباط مطلوب بایکدیگر است، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت های زندگی و تعارضات زناشویی با بهداشت روانی(استرس، اضطراب و افسردگی) در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره  کلانتری‌های کرمانشاه بود.
روش: جامعه‌ آماری پژوهش شامل کلیه افرادی بود که برای حل و فصل مسائل خانوادگی به مراکز مشاوره سطح کرمانشاه مراجعه کرده بودند. از میان آنها 180 نفر به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند، برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های مهارتهای زندگی، تعارضات زناشویی و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس(DASS) استفاده شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آماری میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی ورگرسیون استفاده شد.
یافته‌ ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده‌ها نشان دادکه بین مهارتهای خودآگاهی، ارتباط انسانی وروابط بین‌فردی وافسردگی واضطراب همبستگی منفی معناداری وجود دارد و بین تعارضات زناشویی با استرس، افسردگی و اضطراب رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
نتیجه‌ گیری: از نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که مهارتهای زندگی در بهداشت روانی موثراست و تعارضات زناشویی عامل افزایش استرس، اضطراب و افسردگی در بین زوجین است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between life skills and marital conflicts, and mental health in the couples referred to consultation centers at Kermanshah police stations

نویسندگان [English]

  • JAHANGIR KARAMI 1
  • ALI ZAKI 2
  • Mostafa Alikhani 2
  • Kamran Khodadadi 3
1 Assistant Professor of Psychology, Faculty of Social Sciences, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran
2 Master of Psychology, Razi University, Kermanshah, Kermanshah, Iran
3 Master of Psychology, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: this study attempted to investigate the relationship between life skills and marital conflicts, and mental health (stress, anxiety, and depression) in the couples referred toconsultation centers at Kermanshah police stations  
Methods: the current study's statistical community was composed of all individuals referred to Kermanshah consultation centers in order to resolve their family issues. Among them, 180 were selected by the available sampling in order to collect data, questionnaires including life skills, marital conflicts, depression, anxiety, stress (DASS) were used. The correlation study design was applied. For data analysis, average statistical indices, standard deviation, correlation and regression analysis were used.
Results: data analysis indicated that there are a negative significant correlation between self-awareness, human relationship and inter-personal relationship, depression and anxiety, and there is a positive significant correlation between marital conflicts and depression, anxiety and stress.
Conclusion: it could be concluded that life skills play effective roles in mental health, and marital conflicts exacerbate couples’ stress, anxiety and depression. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Marital Conflicts
  • Life Skills
  • mental health