نویسنده = بهمن بهمنی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی رابطه ابعاد سلامت روان و احساس گناه با تعهد زناشویی افراد متأهل

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 243-256

نادر کریمیان؛ یوسف کریمی؛ بهمن بهمنی