بررسی رابطه ابعاد سلامت روان و احساس گناه با تعهد زناشویی افراد متأهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی تهران،تهران،ایران

چکیده

مقدمه: تعهد زناشویی مفهومی مهم در پایداری و سلامت نظام خانواده است. تعهد زناشویی با متغیّرهای گوناگون درون یا برون فردی مرتبط است که از آن جمله می توان از سلامت روانی و چگونگی احساس گناه افراد نام برد. هدف این پژوهش، تعیین ارتباط ابعاد سلامت روان و احساس گناه با تعهد زناشویی در افراد متأهل می باشد.
روش: در این مطالع ههمبستگی، از بین کارمندان و آموزشیاران متأهل نهضت سوادآموزی شهرستان سنندج در سال 1390، 98 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های تعهد زناشویی(DCI)، سلامت عمومی GHQ-28)) و احساس گناه احمدپور(1386) گردآوری گردید. داده‌های پژوهش با  روش‌های همبستگی پیرسون، رگرسیون همزمان وگام به گام و آزمون t  مستقل  در نرم افزار spss 16  نحلیل گردید.
یافته‌ ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیّرهای احساس گناه و اضطراب می‌توانند پیش بینی کننده میزان تعهد زناشویی در افراد متأهل باشند. هم چنین میزان تعهد زناشویی زنان و مردان تفاوت معنی‌داری نشان نداد.
نتایج: هر چه فرد از سلامت روانی بیشتری برخوردار باشد انتظار می‌رود  تعهد زناشویی و وفای به عهد نیز در او بیشتر باشد. با توجه به آنکه تعهد زناشویی تابع جنسیت نیست، پیشنهاد می‌شود برنامه‌ های کلی برای بهبود سلامت روانی همه جامعه در رده‌های سنی گوناگون تدارک دیده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Mental Health Dimensions and Guilt Feeling with Marital Commitment in Married People

نویسندگان [English]

  • NADER KARIMIAN 1
  • YOOSEF KARIMI 2
  • BAHMAN BAHMANI 3
2 Graduate Student of Professional Counseling, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Counseling, University of Welfare Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

    Introduction: Marital commitment is an important factor in the consistency and mental health of the families. Marital commitment is related to various interpersonal or intrapersonal variables such as mental health and guilt feeling. The purpose of this study was to investigate the relationship of dimensions of mental health and guilt feeling with marital commitment in married people. Procedure: In this study, 98 subjects were randomly selected from among the employees of Education Ministry in Sanandaj. The data were gathered by the marital commitment questionnaire, general health questionnaire (GHQ-28) and Ahmadpour’s guilt feeling questionnaire (2007). Data were analyzed by Pearson correlation, stepwise regression and independent t- test via SPSS 16.0. Findings: The result of the regression showed that feeling of guilt and anxiety and sleep disorders can predict marital commitment in married people. There was no significant difference between men and women in terms of marital commitment. Results: Marital commitment and loyalty is higher in people with higher degrees of mental health. Since marital commitment is independent of gender, it is suggested that there should be general plans for improving mental health for all people with

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Commitment
  • guilt feeling
  • mental health