نویسنده = زهرا دهقانی زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی روان درمانی شناختی - رفتاری مذهب محور برافسردگی زنان مطلقه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 54-64

دکترنجمه حمید؛ زهرا دهقانی زاده؛ مجید عیدی