بررسی اثربخشی روان درمانی شناختی - رفتاری مذهب محور برافسردگی زنان مطلقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران،اهواز،ایران

2 دانشجوی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: طلاق از استرس زاترین  فقدان ها می باشد و موجب آشفتگی های هیجانی و مشکلات رفتاری در افراد می شود،دراین میان آسیب پذیری زنان از پیامد های طلاق بیشتر از مردان است. هدف از پزوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت درمانی مذهب محور برافسردگی زنان مطلقه بوده است.
روش: پژوهش حاضراز نوع آزمایشی با پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و دوره ی پیگیری بوده است.جامعه ی آماری این پژوهش شامل  30 زن مطلقه است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به طور همتاسازی انتخاب شدند. این افراد از نظر سن ، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، عدم ابتلا به بیماریهای جسمانی‏، دارا بودن یک انحراف معیار بالاتر از میانگین در پرسشنامه افسردگی بک وسایر متغیرهای  مورد نظر در پژوهش کاملاً همگون بودند. سپس آزمودنی ها به طورتصادفی به دو گروه آزمایش وکنترل تقسیم شدند. در مورد گروه آزمایش 12 جلسه 45 دقیقه ای روان درمانی شناختی- رفتاری مذهب محور اجرا گردید اما در مورد گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ی افسردگی بک ویراست دوم بود.
 یافته ها: نتایج حاصل آشکار ساخت که بین گروه آزمایش و کنترل پس ازاجرای روان درمانی شناختی- رفتاری مذهب محور تفاوت معنی داری وجود داشت) 001/0(p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Effect of Religion-Based Cognitive-Behavior Therapy on Depression in Divorced Women

نویسندگان [English]

  • NAJMEH HAMID 1
  • ZAHRA DEHGHANIZADEH 2
  • MAJED AEDI BAYGHI 2
1 Department of Clinical Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
2 Student of clinical psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

theraAim and Background: Divorce, as one of the most stressful events, leads to some mental and emotional problems, especially in divorced women. The aim of the present research was to study the effectiveness of religion-based cognitive-behavior therapy on depression in divorced women. Method: The research is a quasi-experimental method with pre-post test, fallow-up and control group. The sample consisted of 30 divorced women selected by in-reach sampling and matched by age, educational status, physical health and other criteria considered in this research. They were randomly divided into two groups (n=12) of experimental and control. We administered 12 45-minute weekly sessions of religion-based cognitive- behavior therapy for the experimental group, but the control group did not receive any intervention. The instrument was Beck Depression Inventory II (BDII). Results: The results revealed significant difference between the two groups regarding depression (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion-based cognitive-behavior therapy
  • depression
  • divorced women