نویسنده = فریده سادات حسینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شواهد مرتبط با روایی و پایایی مقیاس تاب‌آوری خانواده

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 181-209

فریده سادات حسینی؛ مسعود حسین چاری