بررسی شواهد مرتبط با روایی و پایایی مقیاس تاب‌آوری خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر،بوشهر،ایران

2 استادیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز،شیراز،ایران

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت حوزه تاب‌آوری خانواده و گستردگی کاربردهای ناشی از تمرکز بر مقاوم نمودن خانواده‌ها، پژوهش حاضر، معرفی سازه تاب‌آوری خانواده را یک نیاز ضروری تحقیقاتی تشخیص داده است. تاب‌آوری خانواده به عنوان توانایی خانواده برای مواجهه با تغییرات در موقعیت‌های بحرانی، توانایی احیای مجدد و دوباره فعال نمودن تعادل خود بعد از یک بحران، تعریف می‌شود. بر همین اساس پژوهش حاضر به منظور بررسی شواهد روایی و پایایی مقیاس تاب‌آوری خانواده فراهم آمده است.
روش: تعداد320 نفر (182 دختر و 138 پسر) از دانشجویان دانشگاه سلمان فارسی کازرون با روش نمونه‌گیری خوشه‌ایی تصادفی انتخاب شدند و مقیاس تاب‌آوری خانواده، مقیاس آبدیدگی و مقیاس معنای زندگی را تکمیل نمودند. جهت بررسی شواهد روایی مقیاس تاب‌آوری خانواده، روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی با دو شیوه اکتشافی و تأییدی بررسی گردید و جهت بررسی روایی همگرا، از ضرایب همبستگی تاب‌آوری خانواده با معنای زندگی و آبدیدگی استفاده شد. پایایی مقیاس تاب‌آوری خانواده با استفاده از دو روش آلفای کرنباخ و دو نیمه‌سازی بررسی گردید.
یافته‏ ها:براساس یافته‌های تحلیل عوامل، الگوی سه عاملی پرسشنامه تاب آوری خانواده، برازش مطلوبی با داده‌های تجربی نشان می دهد. لذا پرسشنامه تاب آوری خانواده با سه عامل فرآیندهای ارتباط و حل مسئله، منابع مذهبی/ اجتماعی و باور خانواده به عنوان یک واحد کلی در پذیرش مشکل، می‏تواند کیفیت بازگشت پذیری خانواده‌ها در فرهنگ ایرانی را اندازه گیری نماید. همچنین شواهد روایی همگرای این پرسشنامه، با مقیاس های مرتبط تأیید گردید. پایایی مقیاس تاب‌آوری خانواده با دو شاخص پایایی سنجی، ضریب آلفای کرنباخ و ضریب تنصیف تأیید شد.
نتیجه‌ گیری: براساس شواهد این پژوهش، مقیاس تاب‌آوری خانواده ابزاری مناسب و دارای شواهد روان سنجی مطلوب برای سنجش تاب‌آوری خانواده در جامعه ایرانی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Validation and Reliability of Family Resiliency Scale

نویسندگان [English]

  • Faride Sadat Hosseini 1
  • Masood Hosseinchari 2
1 Assistant Professor of Psychology, University of Persian Gulf, Bushehr, Iran
2 Assistant Professor of Educational Psychology, University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Purpose: Regarding to importance of family resilience domain and wide spreading the implications of focus on resilience in family, in this research, the family resiliency construction has been considered as a necessary research requirement. Family resiliency refers to the family ability to cope with changes in critical circumstances, and regenerate in the midst of disruptive states, and to restore family balance. Based on this, the present research has been accumulated for study about psychometric properties of family resiliency scale.
Method: 320 students (182 female and 138 male) of Kazerun Salman Farsi University were selected by multistage cluster sampling, completed Family resiliency Scale, Meaning in Life Scale and Posttraumatic Growth Scale. Exploratory and confirmatory factor analysis were used to check the construct validation, and to examine the convergent validity, relationship coefficients among family resilience, meaning in life, and posttraumatic growth have been used. Coronbach Alpha and split half coefficient has also been used to check the reliability of family resilience scale.
Findings: Based on factor analyses results the three factor model of family resiliency fitted well with empirical data. So, Family Resiliency Scale with communication and problem solving processes, religion and social resource and family belief as a total system about adversity subscales can assess how family resilience with problems and difficulties. Also results confirm convergent validation of Family Resiliency Scale whit other related scales. Reliability of total scale and subscales has been confirmed with alpha cronbach and split-half coefficients.
Conclusion: Based on this finding, family resilience scale is a valid and reliable instrument to measure family resilience in Iranian families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Resilience
  • Psychometric Evidences
  • Validation
  • Reliability