نویسنده = سید محمد رضا حسینی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه احقاق جنسی و نارضایتی جنسی با بی‌رمقی زناشویی: نقش واسطه‌ای تعارض زناشویی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 197-216

حمیده زارع نژاد؛ سید محمد رضا حسینی؛ عباس رحمتی