اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر خشونت خانگی در خشونت علیه زنان؛ مداخله در رابطۀ زوجین ناسازگار ساکن شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز ایران

3 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استاد گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

5 دکتری خانواده‌درمانی، استاد برجسته دانشگاه ایالتی کانزاس، منهتن، امریکا.

چکیده

با توجه به اینکه خشونت یک مسئله جهانـی است و همه اعضای خانواده را درگیر می­کند و به‌نوعی بر کارکرد خانواده تأثیر می­گذارد بسیار مهم است که بر روی راهبردهای درمانی مؤثر که می­توانند نه‌تنها به خانواده بلکه به جامعه نیز کمک کند متمرکز شد. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر خشونت خانگی در خشونت علیه زنان؛ مداخله در رابطۀ زوجین ناسازگار  شهر اهواز است.  جامعه­ی پژوهش شامل کلیه­ی زوج­های مراجعه­کننده به مراکز مشاوره خصوصی و دولتی شهر اهواز سال 1397 است. نمونه­ی پژوهش شامل 4 زوج (8 نفر) از افراد مراجعه­کننده به این مراکز بوده که با توجه به پرسشنامه­ی خشونت علیه زنان- حاج یحیی، مقیاس سازگاری زوجی  و اقرار به خشونت فیزیکی وارد دوره درمان شدند. روش نمونه­گیری در این پژوهش نمونه­گیری هدفمند بوده است از طرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه­ی چندگانه­ی ناهم‌زمان استفاده‌شده است. پروتکل درمان در دو فاز 18 جلسه مداخله و 5 مرحله خط پایه و پیگیری اول 45 روزه و پیگیری دوم 3 ماهه در مورد تمام شرکت­کننده­ها اعمال شد. آزمودنی­ها قبل از درمان و در جلسات  4-8-12-16-18 و پیگیری 45 روزه و 3 ماهه توسط پرسشنامه­های مذکور مورد تحلیل قرار گرفتند. پاسخ داده­ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند. نمره‌های آزمودنی‌ها با درصــــد بهبودی کلی (54/55( در پایان درمان و درصـــد بهبودی کلی) 78/56( و سطح معنی‌داری  ) 01/0(P<   بود. در پایان پیگیری نتایج نشان داد که: زوج‌درمانی خشونت خانگی  باعث کاهش خشونت علیه زنان شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of domestic violence–focused couple therapy on violence against women: Intervention in maladjusted couple relationships living in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Khaled Aslani 1
  • faride khodadadi andarie 2
  • Abas Amanelahi 3
  • Gholamreza Rajabi 4
  • Sandra Stith 5
1 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Ph.D candidate of counseling, Shahid chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 associate professor of counseling, Shahid Chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 professor of counselling, Shahid Chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran
5 University Distinguished Professor, Kansas State University, Manhattan, America
چکیده [English]

Considering that violence is a global issue that affects all family members and somehow affects family functioning, it is important to focus on effective therapeutic strategies that can be applied not only to the family but also to the community Also help, focused. The purpose of this study was to determine The Effectiveness of Domestic violence–focused couple therapy on violence against women: intervention in maladjusted couples' relationship living in Ahvaz. The research community includes all couples are referred to private and public counseling centers in Ahwaz in 1397. The sample consisted of 4 couples (8) of the persons referred to these centers have been fitted with regard to violence against women questionnaire Haj Yahya), the scale of adjustment test and the confession to physical violence to enter the course of treatment. Sampling method in this research, a purposeful sampling was used. A single-case experimental design of a non-concurrent multiple baseline designs was used. The treatment protocol was applied to the two phases of the 18 sessions of intervention and the 5 stages of the baseline and the first follow-up of 45 days and the second follow-up of 3 months for all participants. The subjects were evaluated before and after the treatment, at section 4, 8, 12, 14, 18 treatment and follow up of 45 days and 3 months the questionnaires were analyzed.  Data were analyzed using visual inspection, the improvement percentage formula and the reliable change index (RCI) strategies Subjects scored with total recovery (55.54) at the end of treatment and overall improvement (56.88) and significant level (P <0.01). At the end of the follow-up, the results showed that: the domestic violence couple therapy has been effective in reducing violence against women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • couple therapy
  • domestic violence
  • marital violence
امان الهی، عباس؛ حیدریان فر، نرگس؛ خجسته مهر، رضا؛ ایمانی، مهدی. (1393). اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در درمان پریشانی زوج‌ها، مجله مشاوره کاربردی، 4(1)،103-119.[link]
اعتصامی پور، راضیه. (1391). مقیاس همسر آزاری، عزت‌نفس و اختلالات جنسی در زنان متأهل شهر و روستا، مجله تخصصی پژوهش و سلامت، 2 (2)، 199-191. [link]
خسروی، زهره و خاقانی فرد، میترا. (1389). بررسی همسر آزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب‌رسانی به همسر در زنان شهر تهران. مجله­ی مطالعات زنان،612 ،113-99. [link]
زهرا کار، کیانوش؛ تاجیک اسمعیلی، عزیز الله؛ محسن زاده، فرشاد و هزاروسی، بهرام. (1398) شناسایی عوامل زمینه‌ساز طلاق هیجانی در بافت فرهنگی اجتماعی شهر کرج. مشاوره و روان‌درمانی خانواده،:1 125-142. [link]
 
References
Breiding, M. J., Chen, J., & Black, M. C. (2014). Intimate partner violence in the United States— 2010. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved from https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/cdc_nisvs_ipv_report_2013_v17_single_a.pdf. [link]
Chhabra, S. (2018) Effects of Societal/Domestic Violence on Health of Women. J Women’s Health Reprod Med. Vol.2 No.1:6 [link]
Ekta, S.,  & Rakesh Kumar, B. (2016). Domestic violent, The International Journal of Indian Psychology Volume 4, Issue 1, No. 74. (p)2349-3429. [link]
Falcke, D., & Féres-Carneiro, T. (2011). Reflexões sobre a violência conjugal: Diferentes contextos, múltiplas expressões [Reflections on intimate partner violence:
Different contexts and multiple expressions]. In A. Wagner (Ed.), Desafios psicossociais da família contemporânea: Pesquisas e reflexões [Psychosocial challenges of contemporary family: Research and reflections] (pp.72-85). Porto Alegre, RS: Artmed. [ link]
EktaSoni, R., & Kumar, B. (2016), Domestic violent, The International Journal of Indian Psychology  Volume 4, Issue 1, No. 74. (p)2349-3429. [link]
Haley Pettigrew, B. S. (2013). Couples perceptions of a Brief Intimate partner violence Intervention: A Qualitative Analysis, A thesis in Marriage and familyTherapyTexas Tech university. [link]
Fuchs.Anne. (2011). The Exceptions to Minnesotas Alterenative Dispute Resolution Rule 14, The  Battered Women’s Justice Project, 1801 Nicollet Ave S. Suite 102 Minneapolis, MN 55403,2, P 4. [link]
Jacobson, E.H.K., Kelly, G., Wilson, A., Kurz, S., & Kellu, K. (2018). Examining self-compassion in romantic relationships Journal of Contextual Behavioral Science. [link]
Nikparvar, F., Stith, S., Anderson, J., Panaghi, L. (2018). Intimate Partner Violence in Iran: Factors Associated With Physical Aggression Victimization and Perpetration. J Interpers Violence:886260518759060. [link]
Romito,P., Beltramini,L., and Escribà-Agüir,V.,(2013). Intimate Partner Violence and Mental Health Among Italian Adolescents: Gender Similarities and Differences. Journal of Violence Against Women 19(1) 89–106.[link]
Stith, S. M., McCollum, E. E., & Rosen, K. H. (2011). Couples treatment for domestic violence: Finding safe solutions. Washington, DC: American Psychological Association. [link]
Stith, S. M., Spencer, C., Ripoll-Núñez, K. J., Jaramillo-Sierra, A. L., Khodadadi, F., Nikparvar, F., Oksman, R., & Metelinen, J. (2019). International adaptation of a treatment program for situational couple violence. Journal of Marital and Family Therapy. [link]
Stith, S. M., McCollum, E. E., Amanor-Baodu, Y., & Smith, D. B. (2012).Systemic perspectives on intimate partner violence treatment.Journal of Marital and Family Therapy, 38(1), 220-240. [link]
Spencer.M, Stith, S., Cafferky, B. (2019) Risk markers for physical intimate partner violence victimization: A meta-analysis, journal Aggression and Violent Behavior,44(8-17). [link]
Susan L. claus. (2009); Mindfulness Meditation for Intimate partner violence. Master thesis, April 29, 2009, Falls church Virginia. [link]
Smith, S. G., Chen, J., Basile, K. C., Gilbert, L. K., Merrick, M. T., Patel, N., ... Jain, A. (2017). The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2010–2012state report. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centersfor Disease Control and Prevention. [link]
World Health Organization. Violence against women: a ‘global health problem of epidemic proportions’ [- News release]. Geneva: World Health Organization; 2013.. [link]
References (In Persian)
Amanelahi, A., Heydarianfar, N., Khojastehmehr, R., & Imani, M. ( 2014). Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in theTreatment of Distressed Couples, Biannual Journal of Applied Counseling, 4 (1),103-119. [link]
Etesamipour, Razieh. (2012). Spouse abuse, self-esteem and sexual dysfunctions in married and rural women, Journal of Research and Health 2 (2), 199-191. [link]
Khosravi, Zohreh., and Khaghani Fard, Mitra. (2010). Investigation of spouse abuse with tendency to suicidal ideation and spouse harm in Tehran women. Journal of Women Studies, 612, 113-99. [link]
Zahrakar, K., Hezarosi, H., Mohsenzade F., & Tajikesmaili A. (1398). Underlying factors of emotional divorce in socio_ cultural context of Karaj. Journal of Family Counseling and Psychotherapy Vol. 9, No. 1 (27), 2019. [link].