اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان مبتنی بر مدل درمان آسیب دل‌بستگی بر بخشش در زن‌های آسیب‌دیده از خیانت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، خوزستان، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مدل درمان آسیب دل‌بستگی رویکردی ساختاریافته برای درمان و بهبود روابط آشفته است که بر چرخه­های تعاملی منفی پایدار در اثر آسیب­پذیری هیجانی عمیق، توجه دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان مبتنی بر مدل درمان آسیب دل‌بستگی بر بخشش در زن­های آسیب‌دیده از خیانت زناشویی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر، آزمایشی تک موردی از نوع طرح­های خط پایه­ی چندگانه ناهم‌زمان بود و جامعه­ی آماری آن را 53 زن خیانت دیدۀ مراجعه‌کننده ­به مراکز مشاوره شهر بوشهر تشکیل می­دادند. نمونه پژوهش دربرگیرندۀ 3 زن خیانت دیده از میان زن­های مراجعه‌کننده به این مراکز بودند که با در نظر گرفتن ملاک‌های ورود و خروج از پژوهش، پاسخ به پرسشنامه­ی بخشش (رای و همکاران، 2001) و با روش نمونه­گیری هدفمند-داوطلب انتخاب و به همراه همسر پیمان­شکن خود در درمان شرکت داده شدند. زوج‌درمانی هیجان محور مبتنی بر مدل درمان آسیب دل‌بستگی در سه مرحلۀ خط پایه، مداخله و پیگیری انجام شد. داده­ها به روش­های ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبودی تجزیه‌وتحلیل گردید. یافته­های حاصل نشان داد که مدل درمان آسیب دل‌بستگی موجب افزایش معنی­دار بخشش در میان زن­های خیانت دیده در مرحلۀ درمان (26/35 درصد بهبودی) و پیگیری (93/45 درصد بهبودی) شده است؛ بنابراین یافته­های پژوهش روشنگر این است که مدل درمان آسیب دل‌بستگی می­تواند به­عنوان مداخله‌ای مؤثر در کاهش آسیب­های ناشی از خیانت زناشویی مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of emotionally focused couples therapy based on attachment injury resolution model on forgiveness among the injured women with marital infidelity

نویسندگان [English]

  • Mostafa Dehghani 1
  • Khaled Aslani 2
  • ABAS AMANELAHI 2
  • Gholamreza Rajabi 3
1 Department of Counseling, Faculty of Educational Science and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Khuzestan, Iran
2 Department of Counseling, Faculty of Educational Science and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Khuzestan, Iran
3 Department of Counseling, Faculty of Educational Science and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Khuzestan, Iran
چکیده [English]

Attachment injury resolution model (AIRM) is a structured approach for treatment and improves the distressed relationship that focuses on stable interactive negative cycles which caused by deep emotional vulnerability. The current study was administered aimed to investigate the effectiveness of emotionally-focused couple therapy based on attachment injury resolution model on increase forgiveness among the injured women with marital infidelity. In this research, a single-case experimental design, type of non-concurrent multiple baseline designs was used. The statistical population consisted of 53 injured women with marital infidelity who referred to Bushehr counseling centers. The sample research consisted of 3 couples (6 individuals) among couples referred to these counseling centers that were selected by considering the inclusion and exclusion criteria and according to the results of the forgiveness scale (Rye et al., 2001) with purposeful sampling method. The protocol of emotionally focused couple therapy based on attachment injury resolution model was carried out in three phases of basic lines, intervention and follow-up. Data analysis were conducted by visual analysis, reliable change index and percentage improvement formula. The findings indicated that attachment injury resolution model had significant effect in increasing of forgiveness among injured women with marital infidelity during the therapy (%35.26 improvement) and follow-up (%45.93 improvement). Based on the research results, the emotionally-focused couple therapy based on attachment injury resolution model can be used as an effective intervention in reducing the injuries caused by marital infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotionally focused couples therapy
  • attachment injury resolution model
  • forgiveness
  • single-case experimental
آرین فر، نیره؛ و اعتمادی، عذرا. (1395). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی یکپارچه نگر و هیجان مدار بر صمیمیت زناشویی زوجین آسیب‌دیده از خیانت همسر. مجله­ی پژوهش­های مشاوره، 15(59)، 36-8.[link]
امینی‌ها، آزاده؛ فرح بخش، کیومرث؛ و اسمعیلی، معصومه. (1394). تفحص کیفی در واکنش همسران به افشای خیانت زناشویی. مشاوره و روان درمانی خانواده، 5(3)، 72-92. [link]
حبیبی عسگر آباد، مجتبی؛ و حیدری، زهرا. (1395). علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده: یک مطالعه کیفی. مجله­ی خانواده پژوهی، 11(2)، 186-165. [link]
زندی پور، طیبه؛ آزادی، شه­دخت؛ و ناهید پور، فرزانه. (1390). بررسی رابطه­ی ویژگی­های شخصیتی، بخشش و سلامت روان در زوج­های مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت گچساران. مجله­ی جامعه­شناسی زنان، 2(6)، 18-1. [link]
شیورانی، مونا؛ آزاد فلاح، پرویز؛ مرادی، علیرضا؛ و اسکندری، حسین. (1395). درمان اختلالات استرس پس از ضربه در زنان با تجربه خیانت همسر. فصلنامه­ی مطالعات روانشناسی بالینی، 7(25)، 106-85.[link]
سودانی، منصور؛ دهقانی، مصطفی؛ و دهقان زاده، زهرا. (1392). اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره‏ای بر دلزدگی زناشویی و کیفیت زندگی زوجین. مشاوره و روان درمانی خانواده، 2(3)، 181-159.[link]
علوی، سیده زهرا؛ امان الهی، عباس؛ عطاری، یوسفعلی؛ و کرایی، امین. (1397). اثربخشی زوج‌‌درمانی متمرکز بر هیجان بر صمیمیت هیجانی و جنسی زوج های ناسازگار. مشاوره و روان درمانی خانواده، 8(2)، 46-25. [link]
نوبندگانی، زهرا؛ رجبی، غلامرضا؛ امان الهی، عباس؛ و شهنی ییلاق، منیجه. (1394). اثربخشی زوج‌درمانی سیستمی-سازه­گرا بر پردازش بین‌فردی، رابطه­ی متقابل، نزدیکی رابطه و سازگاری زناشویی در زوج­های آشفته. مشاوره و روان درمانی خانواده، 5(3)، 21-1. [link]
References
Allison R. T. (2017). Communication and parental infidelity: A qualitative analysis of how adult children cope in a topic-avoidant environment.  Journal of Divorce & Remarriage, 58(3), 175-193. [link].
Brandon, T. M., Michelle, D., & Jaclyn, D. (2017). Do you have anything to hide? Infidelity-related behaviors on social media sites and marital satisfaction. Journal of Computers in Human Behavior, 66(1), 88-95. [link].
Brubacher, L. (2018). Attachment Injury Resolution Model in Emotionally Focused Therapy. In J. Lebow, A. Chambers, D. Breunlin (Eds.), Encyclopedia of Couple and Family Therapy. Cham, Switzerland: Springer Science and Business Media. [link].
Burgess, M. M., Johnson, S. M., Dalgleish, T. L., Lafontaine, M. F., Wiebe, S. A., & Tasca, G. A. (2016). Changes in relationship-specific attachment in emotionally focused couple therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 42(2), 231-245. [link].
Buss, D. M., & Abrams, B. (2017). Jealousy, infidelity, and the difficulty of diagnosing pathology: A CBT approach to coping with sexual betrayal. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 35(2), 150-172. [link].
Catalina, W. M. (2017). Emotion-focused couples therapy, person-centered & experiential psychotherapies. Journal of the World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling, 16(3), 236-255. [link].
Fitzpatrick, J., & Lafontaine, M. F. (2017). Attachment, trust, and satisfaction in relationships: Investigating actor, partner, and mediating effects. Pers Relationship, 24(3), 640-662. [link].
Franckowiak, M. (2017). Intimacy after Sexual Trauma: Clinical Perspectives (Master’s thesis). Available from Sophia, the St. Catherine University repository website: https://sophia.stkate.edu/msw_papers/734. [link].
Greenberg, L., Warwar, S., & Malcolm, W. (2010), Emotion-focused couples therapy and the facilitation of forgiveness. Journal of Marital and Family Therapy, 36(1), 28-42. [link].
Guitar, A. E., Geher, G., Kruger, D. J., Garcia, J. R., Fisher, M. L., & Fitzgerald, C. J. (2016). Defining and distinguishing sexual and emotional infidelity. Current Psychology, 36(3), 434-446. [link].
Johanson, B., & Cheristensen, L. (2010). Educational research. Qualitative, quantitative, and mixed approaches. SAGE Publications. [link].
Johnson, S. M. (2008). Attachment and emotionally focused therapy: Perfect partners. In J. Obegi & E. Berant (Eds.), Clinical applications of adult attachment. New York: Guilford Press. [link].
Johnson, S. M., & Brubacher, L. L. (2016). Deepening attachment emotion in emotionally focused couple therapy (EFT). In: G. Weeks, S. Fife, & C. Peterson (Eds.), Techniques for the Couple Therapist: Essential Interventions (pp. 155-160). New York: Routledge. [link].
Kendall, P. C., Marrs-Garcia, A., Nath, S. R., & Sheldrick, R. C. (1999). Normative comparisons for the evaluation of clinical significance. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67 (3), 285-299. [link].
Makinen, J. A., & Johnson, S. M. (2006). Resolving attachment injuries in couples using emotionally focused therapy: steps toward forgiveness and reconciliation. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74(6), 1055-1064. [link].
Missirlian, T. M., Toukmanian, S. G., Warmar, S. H., & Greenberg, L. S. (2015). Emotional arousal, client perceptual processing, and the working alliance in experiential psychotherapy for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73(5), 861-871. [link].
Moller, N., & Vossler, A. (2015). Defying infidelity in research and couple counseling: a qualitative study. Journal of Sex & Marital Therapy, 41(5), 487-497. [link].
Parker, M. L., & Campbell, K. (2017). Infidelity and attachment: the Moderating Role of Race/Ethnicity. Contemporary Family Therapy, 39(3), 172-183. [link].
Pereira, M., Taysi, E., Orcan, F., & Fincham, F. (2015). Attachment, infidelity, and loneliness in college students involved in a romantic relationship: the role of relationship satisfaction, morbidity, and prayer for partner. Contemporary Family Therapy, 36 (3), 333-350. [link].
Rokach, A., & Philibert-Lignieres, G. (2015). Intimacy, loneliness and infidelity. The Open Psychology Journal, 8(2), 71-78. [link].
Rye, M. S., Loiacono, D. M., Flock, C. D., Olszewski, B. T., Heim, T. A., & Madia, B. P. (2001). Evaluation of the psychometric properties of two forgiveness scale. Journal of Current Psychology, 20(3), 260-277. [link].
Rosie Shrout, M., & Weigel, D. j. (2018). Infidelity’s aftermath: appraisals, mental health, and health-compromising behaviors following a partner’s infidelity. Journal of Social and Personal Relationships, 35(8), 1067-1091. [link].
Skvortsov, A., & Romashchuk, A. (2015). Single case studies as a means for developing psychological theories. PsyCh Journal, 4(4), 231-242. [link].
Stavrianopoulos,  K. (2015). Enhancing relationship satisfaction among college student couples: An emotionally focused therapy (EFT) approach.  Journal of Couple and Relationship Therapy, 14(1), 1-16. [link].
Toplu-Demirtaş, E., & Fincham, F. D. (2018): Dating infidelity in Turkish couples: The role of attitudes and Intentions. Journal of Sex Research, 55(2), 252-262. [link].
Woldarsky, M. C., & Greenberg, L. S. (2014). Interpersonal forgiveness in emotion-focused couples’ therapy: Relating process to outcome. Journal of Marital and Family Therapy, 40(1), 49-67. [link].
Zuccarini, D., Johnson, S. M., Dalgleish, T. L. & Makinen, J. A. (2013). Forgiveness and reconciliation in emotionally focused therapy for couples: The client change process and therapist interventions. Journal of Marital and Family Therapy, 39(2), 148-162. [link].
References (in Persian)
Alavi, S., Amanelahi, A., Attari, Y., & Koraei, A. (2019). The effectiveness of emotionally focused couple therapy on emotional and sexual intimacy of incompatible couples. Family Counseling and Psychotherapy, 8(2), 25-46. [link].
Aminiha, A., Farahakhsh, K., & Esmaili, M. (2015). Qualitative inquiry in couple responses to disclosure of marital infidelity. Family Counseling and Psychotherapy, 5(3), 72-92. [link].
Arianfar, N., & Etemadi, O. (2016). Comparison of the Efficacy of Integrative Couple Therapy and Emotionally Focused Couple Therapy on marital intimacy injured by wife infidelity in Couples. Journal of counseling research, 15 (59), 7-37. [link].
Habibi, M., & Hajiheydari, Z. (2015). A Qualitative Study for Investigating the Reasons of Sexual Infidelity of Couples who have asked for Divorce in Family Court. Journal of Family Research, 11(2), 165-186. [link].
Rajabi, G., Naderi Nobandegani, Z., & Amanolahi, A. (2015). Effect of systemic- constructive couple therapy on mutuality in distressed couples. Family Counseling and Psychotherapy, 5(3), 1-21. [link].
Shivarani, M., Azadfallah, P., Moradi, A., & Eskandari, H. (2017). Narrative Exposure Therapy for Reducing Post-Traumatic Stress Disorder in Iranian Betrayed Wives. Clinical Psychology Studies, 7(25), 85-106. [link].
Soodani, M., Dehghani, M., & Dehghanizadeh, Z. (2013). The Effectiveness of Transactional Analysis Training on Couple’s Burnout and Quality of Couple’s Life. Family Counseling and Psychotherapy, 3(2), 159-181. [link].
Zandipor, T., Azadi, S., & Nahidpor, F. (2011). A Study on the Relationship between Forgiveness, Personality Traits, Mental Health in Couples Who Referred to Hygiene Centers of Gachsaran. Quarterly journal of woman and society, 2(6), 1-18. [link].