اثربخشی زوج‌درمانی یکپارچه نگر به روش دایمند بر هماهنگی زناشویی و شایستگی والدگری پس از زایش نخستین فرزند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، گروه روانشناسی آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش­های اخیر نشان‌گر کاهش سلامت روانی زوجین پس از زایش فرزند نخست است. بااین‌وجود، سلامت روانی زوجین همبستگی مثبت معنی­داری با گرایش زوجین به فرزند بیشتر داشتن و زایش فرزند پس‌ازآن دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج‌درمانی یکپارچه نگر  به روش دایمند بر هماهنگی زناشویی و شایستگی والدگری پس از زایش نخستین فرزند زوجین شهرستان اهواز در سال 1397 بود. بر این اساس، سه زوج که دارای تک‌فرزند کمتر از فرزند سه‌ساله بودند، به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش از طرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه استفاده شد. زوج‌درمانی یکپارچه نگر  به روش دایمند در سه مرحله خط پایه، مداخله و پیگیری انجام شد و زوجین به سنجه هماهنگی زناشویی و سنجه شایستگی والدگری پاسخ دادند. داده­ها به روش ترسیم دیداری، شناسه تغییر پایا (RCI) و فرمول درصد بهبود تحلیل شدند. زوج‌درمانی یکپارچه نگر  به روش دایمند مایۀ افزایش معنی­دار هماهنگی زناشویی (48/26 درصد بهبود) و احساس شایستگی والدگری (02/30 درصد بهبود) زوجین شد.برآیندهای این پژوهش نشان داد زوج‌درمانی یکپارچه نگر  به روش دایمند می­تواند برای انتقال به مرحله والدگری کارساز باشد و خانواده درمانگران می­توانند از این روش درمانی برای بهبود روابط زناشویی زوجین ایرانی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of integrative couple therapy via Diamond method on marital harmony and parenting competence after the birth of first child

نویسندگان [English]

  • Zabihollah Abbaspour 1
  • Somaieh Salehi 2
  • Asgar Choobdari 3
1 Assistant Professor, Department of Counseling, College of Education of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Counseling, Family Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Candidate in psychology and exceptional children training, Department of Psychology and Exceptional Children Training , Allameh Tabataba'l University
چکیده [English]

Recent studies have suggested a decline in mental health after the birth of a first child. Yet parents’ mental health is linked positively to wanting and to having additional children. The aim of present study was the effectiveness of Integrative Couple Therapy via Diamond method on marital harmony and parenting competence after the birth of first child in couples of Ahvaz in 2018. Three couples with single child less than 3 years were selected using purposeful sampling. Multiple baseline experimental single case study was used as the method of the present study. Integrative couple therapy via Diamond method was carried out in three phase of baseline, intervention and follow-up and participants completed the marital harmony scale and parenting competence scale. Data analyzed with visuals inspection, reliable change index (RCI) strategies and improvement percentage. The integrative couple therapy via Diamond method had significant effect in increasing of marital harmony (%26.48 improvement) and parenting competence (%30.02 improvement). Results showed that the Integrative Couple Therapy via Diamond method can be effective in transition to parenthood and family therapists can use this intervention to improve marital relationship in Iranian`s couples

کلیدواژه‌ها [English]

  • integrative couple therapy
  • diamond method
  • marital harmony parenting competence
  • birth of first child
رجبی، غلامرضا؛ ایمانی، مهدی؛ خجسته مهر، رضا؛ بیرامی، منصور و بشلیده، کیومرث. (1392). بررسی کارایی درمان­های‏ مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه نگر بر کاهش علائم نگرانی و سازگاری زناشویی ز‏ن‏های دارای آشفتگی زناشویی و اختلال اضطراب فراگیر. فصلنامه مشاوره و روان­درمانی خانواده، 3(1): 88-58.
جعفری نژاد، لیلا. (1390) اثر ایدئولوژی برابری جنسیتی بر هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی با میانجیگری ادراک انصاف در والدین دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
عبدالله پور، نازی؛ سید فاطمی، نعیمه؛ حکیم شوشتری، میترا و مهران، عباس. (1396). تأثیر آموزش بر احساس شایستگی مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی. نشریه روان پرستاری، 5(4)، 26-19.
فروغی، مهسا؛ باقری، فریبرز؛ احدی، حسن و مظاهری، محمدعلی. (1396). اثربخشى مداخله آموزشی غنی‌سازی زندگى زناشویی با رویکرد متمرکز بر هیجان در دوران باردارى بر خوشنودی زناشویی زوجین پس از تولد اولین فرزند. فصلنامه مشاوره و روان­درمانی خانواده، 7(2): 81-55.
 
References
Abidin, R.R. (1995). Parenting Stress Index (3rd ed.): Professional Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. [link].
Bartolo, G., Benedetto, L., & Ingrassia, M. (2013). Couple’s well-being and parenting in the transition to parenthood: what are the gender differences? Interdisciplinary Journal of Family Studies. 18(1): 30-50. [link].
Bash, A. R. (2016). A treatment model for marital satisfaction in couples with young children. (Unpublished doctoral dissertation). The Faculty of the Chicago School of Professional Psychology. [link].
Bramlett, M.D., & Mosher, W.D. (2002). Cohabitation, marriage, divorce, and remarriage in the United States. (Vital and Health Statistics, Series 23.) Washington, DC: U.S. Government Printing Office.[link].
Candice, N. (2015). Changes in relationship satisfaction across the transition to parenthood: baby-proofing marriage through couple therapy. (Unpublished doctoral dissertation). The Faculty of the School of Human Service Professions, Widener University. [link].
Canel, A. N. (2007). Problem solving in family, marital satisfaction and evaluation of a group work case. (Unpublished doctoral dissertation). Marmara University, Istanbul, Turkey. [link].
Cowan, P. A., Cowan, C.P., Schultz, M. S., Heming, G. (1994). Pre-birth to Preschool Family Factors in Children's Adaptation to Kindergarten, in R. D. Parke and S. G. Kellam (eds.), Exploring Family Relationships With Other Social Contexts. (pp. 75-114). Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum Associates. [link].
Cowan, P. A., & Cowan, C. P. (1988). Changes in marriage during the transition to parenthood: Must we blame the baby? In G. Y. Michaels & W. A. Goldberg (Eds.), The transition to parenthood: Current theory and research (pp. 114–154). Cambridge, England: Cambridge University Press. [link].
Cowan, C. P., & Cowan, P. A. (2000). When partners become parents: The big life change for couples. Lawrence Erlbaum Associates; Mahwah, NJ, US. [link].
Doss, B. D., Rhoades, G. K., Stanley S. M., & Markman, H. J. (2009). The effect of the transition to parenthood on relationship quality: An 8-year prospective study. Journal of Personal Social Psychology, 96, 601-619. [link].
Erol, B., Sanli, O., Korkmaz, D., Seyhan, A., Akman, T., & Kadioglu, A. (2007). A cross-sectional study of female sexual function and dysfunction during pregnancy. Journal of Sexual Medicine, 4, 1381-1387. [link].
Feeney, J. A., Hohaus, L., Noller, P., & Alexander, R. P. (2001). Becoming parents: Exploring the bonds between mothers, fathers, and their infants. New York: Cambridge University Press. [link].
Fisher, W. W., Kelley, M. E., & Lomas, J. E. (2003). Visual aids and structured criteria for improving visual inspection and interpretation of single-case designs. Journal of Applied Behavior Analysis, 36(3), 387–406. [link].
Gibaud-Wallston, J. (1977). Self-esteem and situational stress factors related to sense of competence in new parents. (Unpublished doctoral dissertation). Nashville: Vanderbilt University. [link].
Gottman, J. M., & Gottman, J. S., (2007). And baby makes three: The six-step plan for preserving marital intimacy and rekindling romance after baby arrives. New York, NY Crown Publishing. [link].
Gottman, J. (1999). The marriage clinic: A scientifically based marital therapy. New York: Norton. [link].
Gross, C. L., & Marcussen, K. (2016). Postpartum depression in mothers and fathers: the role of parenting efficacy expectations during the transition to parenthood. Sex Roles, Published Online, Department of Sociology, Kent State University, P.O. Box 5190, 215 Merrill Hall, Kent, OH 44242, USA. [link].
Johnson, C. E. (2011). Sexual health during pregnancy and the postpartum. The Journal of Sexual Medicine, 8(5), 1267–84. [link].
Jones, D. E., Feinberg, M. E., Hostetler, M. L., Roettger, M. E., Paul, I. M., & Ehrenthal, D. B. (2018). Family and child outcomes 2 years after a transition to parenthood intervention. Family Relations 67: 270–286. [link].
Karp, S. M., Lutenbacher, M., & Wallston, K. A. (2015). Evaluation of the Parenting Sense of Competence Scale in mothers of infants. Journal of Child and Family Studies, 24(11), 3474-3481. [link].
Larson, J. H., & Holman, T. B. (1994). Premarital Predictors of Marital Quality and Stability. Family Relation, 43, 228-237. [link].
Luppi, F. (2016). When is the second one coming? The effect of couple’s subjective well-being following the onset of parenthood. European Journal of Population. 32(3): 421–444. [link].
Luppi, F., & Mencarini, L. (2018). Parents’ subjective well-being after their first child and declining fertility expectations. Demographic Research, 39, 285-314. [link].
Martins, C. A. (2018). Transition to parenthood: consequences on health and well-being. A study. Enferm Clin. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2018.04.005. [link].
Mitnick, D. M., Heyman, R. E., & Slep, A. M. S. (2009). Changes in relationship satisfaction across the transition to parenthood: A meta-analysis. Journal of Family Psychology, 23, 848 – 852. [link].
Perry-Jenkins, M., Goldberg, A. E., Pierce, C. P., & Sayer, A. G. (2007). Shift work, role overload, and the transition to parenthood. Journal of Marriage and Family, 69, 123 – 138. [link].
Petch, J., & Halford, W. K. (2008). Psycho-education to enhance couples’ transition to parenthood. Clinical Psychology Review, 28, 1125 – 1137. [link].
Rizvi, S. L. & Nock, M. K (2008). Single-Case Experimental Designs for the Evaluation of Treatments for Self-Injurious and Suicidal Behaviors. Suicide and Life-Threatening Behavior, 38 (5), 498-510. [link].
Rhoades, G., Stanley, S., & Markman, H. (2012). Parents' marital status, conflict, and role modeling: Links with adult romantic relationship quality. Journal of Divorce & Remarriage, 53(5), 348-367. [link].
Sevinç, M., & Garip, E. S. (2010). A study of parents’ child raising styles and marital harmony. Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 1648–1653. [link].
Skvortsov, A., & Romashchuk, A. (2015). Single case studies as a means for developing psychological theories. PsyCh Journal, 4, 231-242. [link].
Solmeyer, A., & Feinberg, M. (2011). Mother and father adjustment during earlyparenthood: The roles of infant temperament and coparenting relationshipquality. Infant Behavior & Development, 34, 504-514. [link].
Trillingsgaard, T., Baucom, K. J. W., & Heyman, R. E. (2014). Predictors of change in relationship satisfaction during the transition to parenthood. Family Relations 63 (December 2014): 667 – 679. [link].
Wallace, P. M., & Gotlib, I. H. (1990). Marital Adjustment during the Transition to Parenthood: Stability and Predictors of Change. Journal of Marriage and the Family, 52(1), 21-29. [link].
Whisman, M. A., Gordon, K. C., & Chatav, Y. (2007). Predicting sexual infidelity in a population-based sample of married individuals. Journal of family psychology Journal of Family Psychology, 21(2), 320-324. [link].
Will, T. A., & Shinar, O. (2000). Measuring perceived and received social support. In Cohen, S., Underwood, L. G., & Gottlieb, B. (Eds.) Social Support Measurement and Intervention: A Guide for Health and Social Scientists, pp. 86. Oxford University Press, Toronto. [link].
Xu, x., & Lai, S. C. (2004).Gender ideologies, marital roles, and marital quality in Taiwan. Journal of Family issues, 3, 318-355. [link].
                            References (in Persian)
Abdollahpour, N., Seyedfatemi, N., Hakim Shooshtari, M., & Mehran, A. (2017). The Effect of Education on Sense of Competence of Mothers of Children with Hyperactivity Disorder. Iranian Nursing Scientific Association (INA), 5(4), 19-26. [link]
Imani, M., Rajabi, Gh., KHojastehmehr, R., Beyrami, M., & Beshlideh, K. (2013). The Study of The Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy Adopted for Couples, Integrative Behavioral Couple Therapy on Women with Distressed Couples and General Anxiety Disorder. Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 3(1): 58-88. [link]
Jafari nejad, L. (2011). The effect of egalitarian gender ideology on marital harmony and marital discord by mediating perceptions of fairness in elementary schools student’s parents in ahvaz. (Unpublished Master of Art dissertation). Shahid Chamran University of Ahvaz. [link]
Foroughi, M., Bagheri, F., Ahadi, H., & Mazaheri, M. The effectiveness of educational interventions of enrichment of marital life with emotional-focused approach during pregnancy on couples' marital satisfaction after the birth of the first child. Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 7(2): 55-81. [link]