بررسی کارآیی درمان‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد انطباق یافته زوجی، زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر برکاهش علائم نگرانی و ناسازگاری زناشویی، ز‌ن‌های دارای آشفتگی زناشویی و اختلال اضطراب فراگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه شهید چمران،اهواز،ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز،تبریز،ایران

4 استادیار‌گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی کارآیی درمان‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد انطباق یافته زوجی، زوج درمانی رفتاری یکپارچه‌نگر بر کاهش علائم نگرانی و ناسازگاری زناشویی، زنهای دارای آشفتگی زناشویی و اختلال اضطراب فراگیر بود. بدین منظور شش نفر از زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و همسران شان که آشفتگی زناشویی نیز داشتند با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.
روش: در این پژوهش از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهمزمان استفاده شد. کارآیی پروتکل درمان‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد انطباق یافته زوجی، زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در طی سه مرحله مداخله (خط پایه، درمان 16 جلسه ای و پی گیری 3 ماهه) با استفاده از پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)، نسخه چهارم پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر (GADQ-ΙV)، مقیاس سازگاری دونفره (DAS) و پرسشنامه پذیرش و عمل (AAQ) مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا(RCI) و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که هر دو درمان بر آماج های درمان تاثیر مثبتی گذاشته بودند. هم چنین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد انطباق یافته زوجی کارآیی بیشتری نسبت به زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر نشان داد.  
 نتیجه‏ گیری: نتایج نشان داد که هر دو درمان بر آماج های درمان تاثیر مثبتی گذاشته بودند. هم چنین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد انطباق یافته زوجی کارآیی بیشتری نسبت به زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of The Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy Adopted for Couples, Integrative Behavioral Couple Therapy on Women with Distressed Couples and General Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • Mehdi Imani 1
  • Gholam Reza Rajabi 2
  • Reza Khojaste Mehr 2
  • Mansour Beyrami 3
  • Kiomars Beshlide 4
1 Ph.D in Counseling, University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran
2 Associated Professor, department of Counseling, University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran
3 Associated Professor, department of psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
4 Assistant Professor, department of psychology, University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of present study The study of the efficacy of Acceptance and Commitment Therapy adopted for couples, Integrative Behavioral Couple Therapy on women with distressed couples and General Anxiety Disorder.
Methods: Six women with Generalized Anxiety Disorder and their spouses were selected using purposeful sampling. Non-congruent multiple baseline experimental single case study was used as the method of the present study.  The efficacy of ACT and IBCT Treatment Protocol was carried out in three phase of intervention (Baseline, 16 session treatment and 3 month follow-up) by using the Pennsylvania State Worry Questionnaire (PSWQ), Generalized Anxiety Disorder Questionnaire (GADQ), Dyadic Adjustment Scale (DAS) and Acceptance & Action Questionnaire (AAQ) evaluated. Data analyzed with visuals inspection, improvement percentage and reliable change index (RCI) strategies.
 Findings: Results showed that IBCT and ACT have positive efficient on treatment's target ACT treatment efficacy also showed more than IBCT.
Conclusion: Theoretical explanation of findings for effectiveness of therapy, suggest that ACT was efficient in Magnitude, Universally, Generality and stability of changes, but in Acceptability and safety both of therapies were similar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • generalized anxiety disorder
  • acceptance and commitment therapy
  • integrative behavioral couple therapy, couples