نویسنده = محمد خالدیان
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری بر کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی در سندرم آشیانه خالی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 261-281

محمد خالدیان؛ حسن غریبی؛ زلیخا قلی زاده؛ رضا شاکری