نویسنده = زیبا سلطانی
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر افزایش عملکرد زوج ‌های ناسازگار

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 268-287

منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ زیبا سلطانی