نویسنده = دکتر عباسعلی الهیاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش مستقل و همزمان تعارض والدین و خلق کودک در پیش بینی رفتار نوعدوستی کودک

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 490-511

فاطمه قره باغی؛ دکتر ماریا آگیلار- وفایی؛ دکتر عباسعلی الهیاری؛ دکتر هادی بهرامی احسان