نویسنده = کلثوم کریمی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه رضایت زناشویی، صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی در متأهلین باگذشت

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 633-652

معصومه موحدی؛ یزدان موحدی؛ کلثوم کریمی نژاد