نویسنده = اکبر عطادوخت
تعداد مقالات: 2
1. هم سنجی تأثیر زوج‌درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان رابطۀ اجتماعی - هیجانی بر باورهای ارتباطی زوجین

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-64

زهرا سهرابی؛ نیلوفر میکائیلی؛ اکبر عطادوخت؛ محمد نریمانی