مدل پیش‌بینی دل‌شکستگی زناشویی بر پایه سبک‌های‌ دل‌بستگی در آموزگاران‌ متأهل: نقش میانجی‌گر خشم

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره ،گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد،ایران

2 استادیار،گروه مشاوره،دانشگاه آزاد اسلامی ،مسجدسلیمان،ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره،گروه مشاوره،دانشگاه آزاد اسلامی،بروجرد،ایران

4 گروه روان شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

اعضای خانواده در زندگی خانوادگی با علایق و دل‌بستگی‌های هیجانی نیرومند، پایدار و متقابل به یکدیگر متصل می‌شوند، ولی این احتمال وجود دارد که با گذشت زمان از میزان این علایق و دل‌بستگی‌ها کاسته شود. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی دل‌شکستگی زناشویی بر پایه سبک‌های ‌دل‌بستگی با میانجی‌گری خشم انجام شد. این پژوهش از دید هدف کاربردی و از دید روش همبستگی بود. جامعه‌ی موردمطالعه دربرگیرنده ‌‌آموزگاران متأهل شهرستان بروجرد در سال 1401 بود که از میانشان 256 نفر از راه نمونه‌گیری در دسترس برگزیده شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سبک‌های دل‌بستگی بزرگ‌سالانRead & Collins,1990 quoted by pakdaman,2001 )) ، دل‌شکستگی زناشویی پاینز (Pains,1996) خشم اسپیلبرگر(Spielberger,1999)استفاده شد ، داده‌ها با به‌کارگیری مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد کوواریانس تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که سبک‌های دل‌بستگی (353/0=B؛ 000/0=p) و خشم دارای تأثیر مستقیم، مثبت و معنادار (248/0=B؛ 000/0=p) بر دل‌شکستگی زناشویی دارند. بررسی متغیر میانجی از راه روش بوت استرپ نیز نشان داد که تأثیر غیرمستقیم خشم در پیوند میان سبک‌های‌ دل‌بستگی و دل‌شکستگی زناشویی معنادار است. (208/0=B، 01/=0p) به این معنا که نقش میانجی خشم در پیوند میان متغیرهای ذکرشده تائید می‌گردد. شناسه‌های خوبی برازش نیز از برازش خوب مدل با داده‌های جمع‌آوری‌شده (32/2df=؛ 94/0GFI=؛ 91/0CFI=؛ 88/0AGFI=؛ 093/0RMSEA=) پشتیبانی کرد. با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت که خشم نقش میانجی جزئی در پیوند میان سبک‌های‌ دل‌بستگی و دل‌شکستگی زناشویی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of a Model for Predicting Marital Heartbrea through Attachment Styles: The Mediating Role of Anger

نویسندگان [English]

 • Ehsan Moradi 1
 • Masoud Shahbazi 2
 • Hadi Ferasat 3
 • Kourosh Goodarzi 4
1 PhD student in Counseling, Department of Counseling, Islamic Azad University, Borujard, Iran
2 Assistant Professor, Counseling Department, Islamic Azad University, Masjed soleiman , Iran
3 PhD student in Counseling, Department of Counseling, Islamic Azad University, Borujard, Iran
4 Depatment of Psychology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd , Iran
چکیده [English]

Family is an inherent social system. In this system, people are connected through strong, stable, and mutual emotional interests and attachments, but there is a possibility that these interests and attachments will decrease over time. The present study was conducted to predict Marital heartbreak based on attachment styles with the mediation of anger. This research was applied in terms of purpose and correlation method. The studied population included all the married teachers of Borujerd City in 2022, out of which 256 people were selected by the available sampling method. To collect data, questionnaires of adult attachment styles(Read & Collins, 1990 quoted by Pakdaman, 2001), Pains' marital despondency (Pains, 1996), and Spielberger's anger (Spielberger, 1999) were used. The data were analyzed using structural equation modeling with a covariance approach. The results showed that attachment styles (B=0.353; p=0.000) and anger have a direct, positive, and significant effect (B=0.248; p=0.000) on Marital heartbreak. Analysis of the mediator variable using the bootstrap method also showed that the indirect effect of anger in the relationship between attachment styles and Marital heartbreak is significant (B=0.208, p=0.010), meaning that the mediator role of anger in the relationship between the mentioned variables is confirmed. The goodness of fit indices also supported the good fit of the model to the collected data (2.df=2.32; GFI=0.94; CFI=0.91; AGFI=0.88; RMSEA=0.093). According to the findings of this study, it can be said that anger has a partial mediating role in the relationship between attachment styles and Marital heartbreak.

کلیدواژه‌ها [English]

 • anger
 • attachment styles
 • marital heartbreak
 • تاریخ دریافت: 30 خرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 22 مرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 28 مرداد 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 28 مرداد 1402