نویسنده = مختار عارفی
همسانی شخصیتی، پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 551-581

مختار عارفی؛ فرشاد محسن زاده؛ زهرا قزلباشیان؛ آتوسا صادقپور؛ دلنیا شیخ اسمعیلی