اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف: اغلب مداخله‌ها و روش‌های زوج درمانی در صدد افزایش رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار می‌باشند. بهزیستی روانشناختی یک حالت از حضور نشانه‌های سلامت روانی، جسمی و اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار می‌باشد.
روش: این پژوهش بصورت نیمه آزمایشی است که از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه‌ی زوجین مراجعه کننده به بهزیستی شهرستان شیراز در سال1390 تشکیل می‌دهند.نمونه این پژوهش شامل 40 زوج مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر شیراز بود که به صورت داوطلبانه از میان زوجین انتخاب ‌شدند و به صورت تصادفی به دو گروه، گروه آزمایش(20 زوج) و گروه گواه(20 زوج) گمارده شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش 8 جلسه مداخله را دریافت کردند و آزمودنی‌های گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفتند. در این پژوهش از مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف استفاده شد. داده‌های پژوهش با روش‌ تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که درمان مبتنی بر کیفیت زندگی باعث افزایش بهزیستی روانشناختی و مولفه های مهارت محیطی، رشد شخصی، هدف در زندگی، روابط مثبت با دیگران و پذیرش خود در گروه آزمایش شده است.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه گیری کرد که درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی شاخصهای بهزیستی روانشناختی افراد را ارتقا می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Quality of Life Therapy on Psychological Well Being in Maladjustment Couples

نویسندگان [English]

  • Maryam Rostami 1
  • Abbas Abolghasemi 2
  • Mohammad Narimani 3
1 MA in Clinical Psychology, University of Mohaghegh Ardebili, Ardebil, Iran
2 Associate Professor of Psychology,University of Mohaghegh Ardebili, Ardebil, Iran
3 Professor of Psychology,University of Mohaghegh Ardebili, Ardebil, Iran
چکیده [English]

Purpose: Themost couples therapy interventions and strategies are to increase marital satisfaction and psychological well-being in maladjustment couples. Psychological well-being is a state of symptoms mental, physical and social health. The purpose of this study was indication the effectiveness of quality of life therapy on psychological well-being in maladjustment couples in city of shiraz.
Methods: The research method of this study was experimental that was used from and pre-test and post-test design with experimental and control groups. The research universe of this study was comprises all couples referred to treatment centers that who was selected by voluntary sampling among couples and has been selected randomly in two experimental and control groups. Subjects of experimental group received the 8 session treatment program and the subjects of control group were placed in waiting list. In this study used than Ryff psychological well-being scale. The data were analyzed by multivariate analyze (MANOVA).
Findings: Result of this of MANOVA showed that quality of life therapy was cause of increase psychological well being and subjects of environmental mastery, personal growth, positive relations with others, purpose in live and self – acceptance in experimental group.
Conclusion: According to this results can be concluded that quality of life therapy improves the indices of psychological well being of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life therapy
  • psychological well-being
  • maladjustment couples